VERTICAL Limba Română din nou în şcolile de pe Valea Timocului

EVENIMENT Două secole de istorie fără limba maternă,

Limba Română din nou în şcolile de pe Valea Timocului

În cursul săptămânii trecute a fost pentru prima dată după 1853 când românii de pe Valea Timocului au din nou oportunitatea de a învăţa în limba română. Este o reuşită a Diplomaţiei Române care a impus Serbiei, după o muncă de mulţi ani, să accepte acordarea de drepturi naţionale pentru românii de la sud de Dunăre. Invocăm aici un proces istoric care se află încă la început dar este cuatât mai important cu cât s-a produs prima breşă importantă.

 Fără îndoială, autorităţile române înregistrează un succes istoric, cu atât mai important cu cât la reuşita lui au contribuit mai multe guverne în ultimii ani. Cu o tenacitate care trebuie remarcată în ultima perioadă, românii din alte spaţii geografice sunt priviţi cu mult mai multă atenţie şi sprijiniţi mult mai mult ca odinioară. Faptul că în sfârşit ne pasă cu adevărat de ce se întâmplă cu românii din afara graniţelor este poate cea mai mare reuşită a Diplomaţiei  române postdecembriste. Luna noiembrie 2013 va intra cu siguranţă în istorie după ce a marcat oficializarea folosirii limbii române pe Valea Timocului din Serbia.

 Sub jugul istoriei

 Potrivit profesorului Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi unul dintre cei care a vizitat zona Timocului în ultima perioadă, pe Valea Timocului există 154 de sate total româneşti, plus 48 de localităţi mixte,după calculul românilor de acolo,  300-350.000 de români, care mai vorbesc şi astăzi limba română. Problema este că din anul 1853, când zona noastră a fost legată de Serbia, s-au pierdut toate drepturile. Ni s-au luat şcolile cu studierea în limba română, ni s-a tăiat protecţia Bisericii Ortodoxe Române, din partea Episcopiei Râmnicului şi Mitropoliei de Vidin, care era, în vremea aceea, cu mitropolit trimis de Bucureşti, pentru românii majoritari din zonă. Istoricul Gheorghe Nichifor spune că cei peste 300 000 de români au doar şase preoţi, două biserici de mici dimensiuni şi eva paraclise în case particulare.

Din nefericire, statul sârb ne-a împărţit în români şi valahi. Potrivit organizaţiilor româneşti din zonă,  dintre toţi locuitorii Văii Timocului, 270.000 se declară români de limbă sârbă şi aproape 40.000 se declară vlahi de limbă sârbă,  termenul vlah de limbă sârbă, inventat la un moment dat de autorităţi prinzând în zonă. Este foarte limpede ce au urmărit autorităţile sârbe, scindarea românilor din Valea Timocului.

 Românii şi drepturile obţinute cu suferinţă

 Aproape două secole de suferinţă au trecut peste românii de pe Valea Timocului până ca ei să îşi realizeze un vis, acela de a învăţa la şcoală în limba română. Lucrurile au început să se mişte cu adevărat abia după 2 martie 2012, momentul când România a pus condiţii ferme Serbiei pentru a-i aproba accesul în Uniunea Europeană. De fapt, România nu a cerut decât în spirit european garantarea respectării drepturilor minorităţii româneşti din Valea Timocului, lucru care nu se întâmpla în zonă şi, după cum am văzut, încă mai sunt probleme.

Serbia a cedat acum datorită presiunilor dinspre forul european şi autorităţile române. În 2013 am înregistrat  introducerea unui proiect pilot de studiere a limbii române cu elemente de cultură naţională în trei unităţi administrativ teritoriale: Bor, Zajecear şi Negotin. Ministerul Educaţiei din Serbia a făcut o anchetă proprie pentru a identifica  copiii care doresc să înveţe limba maternă la şcoală. Rezultatele oficiale ale anchetei Ministerului Educaţiei spun că  în toate localităţile în care şcolile se subordonează Inspectoratului Şcolar de la Zajecear, un număr de 392 de copii doresc să studieze specialitatea „Limba română cu elemente de cultură naţională”, aşa cum apare în chestionarele la care au trebuit să răspundă părinţii şi elevii.

 A început şcoala

Marţi, 12 noiembrie 2013, a fost o zi istorică pentru românii de pe Valea Timocului.

În şcolile de la nivelul întregii comune Kladovo, regiune de dincolo de Dunăre din dreptul oraşului Drobeta Turnu Severin, un număr de 280 de copii s-au înscris pentru cursurile în limba română şi au şi participat la ele.

În 20 de şcoli din Valea Timocului a început săptămâna trecută să se predea limba română, un moment istoric pentru comunitatea românilor din Serbia.(Vertical, nr 394, 20 noiembrie 2013)

 

Proiect Judeţean la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru

DSCN4996DSCN5056 DSCN5002

O lege importantă pentru lumea şcolii

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 103/14.11.2013

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

  PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 15 noiembrie 2013

Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2013 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2013,

ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2014 ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 4,6% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,

luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune, avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiţie sine qua non pentru menţinerea acordurilor cu organismele financiare internaţionale.

Întrucât prin semnarea acordurilor cu organismele financiare internaţionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a ţării, România s-a angajat să reducă în continuare arieratele din sectorul bugetar,

ţinând seama de faptul că pe perioada sezonului rece va creşte consumul de energie electrică şi termică, la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se impune finanţarea unor cheltuieli urgente pentru asigurarea agentului termic pentru populaţie,

dat fiind faptul că trecerea din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătăţii a Spitalului General Căi Ferate Paşcani şi Spitalului General Căi Ferate Simeria are drept consecinţă pierderea finanţării din fonduri europene a proiectului „Sistem informatic privind managementul actului medical“, semnat de către liderul de proiect Spitalul Clinic CF2 din Bucureşti în numele şi pentru Asociaţia spitalelor aparţinând Ministerului Transporturilor, formată din Spitalul Clinic CF2 din Bucureşti, Spitalul General CF Paşcani, Spitalul General CF Simeria, aflat actualmente în stadiu de implementare,

având în vedere că, în baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă – „C.F.R. Marfă“ – S.A. este angajată în procesul de restructurare şi privatizare, se impune adoptarea unor măsuri de protecţie socială.

Întrucât prin angajamentele asumate, potrivit scrisorii de intenţie, România trebuie să accelereze procesul de producere şi distribuire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Salarizarea în anul 2014 a personalului plătit din fonduri publice

Art.1. – (1) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(4) În anul 2014, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011.

(5) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

(6) Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2014 la 600 lei.

Art. 2. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majorează cu până la 10%, fără a depăşi salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pentru următoarele categorii de personal plătit din fonduri publice:

a) personalul didactic din învăţământul preuniversitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 5, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învăţământ de până la 6 ani;

b) personalul didactic din învăţământul universitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 4, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învăţământ de până la 6 ani.

(2) Salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se determină prin înmulţirea coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare aferente funcţiei deţinute cu valoarea de referinţă de 600 lei, prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

(3) Salariul de bază stabilit pentru luna decembrie 2013, care se majorează conform alin. (1), este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 şi cuprinde: salariul de încadrare al funcţiei didactice şi, după caz, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământ special, gradaţia de merit, indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar, sporul de vechime, sporul de predare simultană şi compensaţiile tranzitorii.

(4) Începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază prevăzut la alin. (3) de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu acelaşi procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(5) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

(6) Personalul prevăzut la alin. (1) al cărui salariu de bază stabilit pentru luna decembrie 2013 este mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, îşi menţine cuantumul brut al salariului de bază, sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(7) În cazul în care personalul didactic de predare prevăzut la alin. (1) promovează la o tranşă de vechime în învăţământ superioară sau la un grad didactic superior şi salariul de bază pentru noua încadrare, similar în plată, este mai mic decât cel avut anterior promovării, se menţin în plată drepturile salariale avute, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 3.- În anul 2014, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor

art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.

Art. 4. – Prin excepţie de la prevederile art. 1 şi 2, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea în anul 2014, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. – (1) În anul 2014, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

(2) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2014, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat.

(3) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.

(4) În situaţia în care, în cadrul instituţiei/unităţii de învăţământ nu există funcţie similară, salariul pentru acea funcţie se stabileşte aplicând prevederile

Legii nr. 63/2011 şi succesiv actele normative care au urmat după acest act normativ.

(5) În anul 2014, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal.

Art. 6. – (1) În anul 2014, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, după caz.

(2) În anul 2014, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale „Justiţie“.

(3) Personalul care, în cursul anului 2014, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcţie, respectiv a indemnizaţiei de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată.

Art. 7. – Prin excepţie de la prevederile art. 6, pentru personalul al cărui salariu de bază determinat potrivit prevederilor art. 2 este egal cu salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, personalul beneficiind de salariul de bază determinat prin înmulţirea coeficientului de ierarhizare corespunzător noii clase de salarizare cu valoarea de referinţă de 600 lei.

Art.8. – (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă şi personalului nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-a reluat activitatea în anul 2014, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.

Art. 9. – (1)  În anul 2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

(2) În anul 2014, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor acorda premii şi prime de vacanţă.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2014, se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, pentru elevii care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia.

Art.10. – (1) În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

(2) În anul 2014, prevederile art. 12 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Art.11. – În anul 2014, prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Art. 12. – (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

Art.13. – (1) În anul 2014, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru anul 2013.

(2) În anul 2014, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.

Art. 14. – În anul 2014 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013 următoarele drepturi:

a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare;

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

d) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;

e) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;

f) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

h) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;

i)cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;

j) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;

k) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;

l) indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Art.15. – (1) În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la o poziţie distinctă.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice repartizează sumele aprobate potrivit alin. (1) pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata arieratelor, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli urgente, în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor specifice sezonului rece.

Art. 16. În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 17.  În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul „Cheltuieli de personal“ între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.

Art.18. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.

(2) Bursa de rezidenţiat prevăzută la alin. (1) nu face parte din salariul brut/solda brută, nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(3) Plata lunară a bursei de rezidenţiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii.

Art.19.  – (1) În anul 2014, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii cu încadrarea în cheltuielile cu salariile în bani aprobate prin buget.

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2014, în condiţiile alin. (1), pentru aparatul propriu şi instituţiile şi autorităţile publice din subordine, coordonare, sub autoritate sau finanţate prin bugetul acestora şi pot efectua şi redistribuiri de posturi între acestea, cu încadrarea în numărul total de posturi pe fiecare sursă de finanţare, respectiv cu finanţare integrală de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau cu finanţare integrală din venituri proprii, după caz.

Art. 20. – (1) Începând cu anul 2014, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 75% din necesarul stabilit de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

(2) Începând cu anul 2014, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 75% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.

(3) Pentru finanţarea integrală a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (2), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să aloce sume din bugetele locale ale acestora, dar nu mai puţin de 25%.

(4) La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată utilizate pentru plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), care depăşesc procentul de 75% din totalul plăţilor efectuate, se restituie la bugetul de stat.

Art. 21. – (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, se va realiza astfel:

a)în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b)în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c)în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d)în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e)în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

Art. 22. Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă şi persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A.

Art. 23. – (1) Sumele reprezentând compensaţii de la bugetul de stat prevăzute la

art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se solicită Ministerului Transporturilor de către operatorii de transport feroviar public de călători şi se utilizează cu prioritate pentru:

a)achitarea obligaţiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum şi plata contravalorii energiei electrice aferente lunii anterioare;

b)achitarea obligaţiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Diferenţa dintre suma alocată şi sumele utilizate potrivit alin. (1) lit. a) şi b) se utilizează pentru asigurarea celorlalte cheltuieli prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de călători.

(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 24. – (1) Prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional acreditat, precum şi prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la

art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 332, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

(2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi cheltuielile pentru distribuţia acestuia prin servicii poştale se suportă de CNAS din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

…….. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ……….

(4) Distribuţia cardurilor către asiguraţi se realizează prin servicii poştale, în condiţiile prevăzute în normele metodologice prevăzute la art. 331 alin. (6).

2. Articolul 3381 va avea următorul cuprins:

Art. 3381 . -(1) Producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătăţii de 30%, precum şi plăţi parţiale, cu reţinerea avansului aferent, din fondurile alocate anual pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, pentru cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate produse, înainte de a fi personalizate cu datele asiguraţilor.

(2) Diferenţa de plată, până la valoarea integrală a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate, se realizează după recepţia cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate personalizate cu datele asiguraţilor.

(3) Personalizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, structură componentă a Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A. şi de către CNAS.

Art. 26. – (1) Spitalul General Căi Ferate Paşcani şi Spitalul General Căi Ferate Simeria trec din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor.

(2) Atribuţiile şi competenţele Ministerului Sănătăţii rezultând din calitatea de ordonator principal de credite al unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se transferă Ministerului Transporturilor.

(3) Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1), stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Cu creditele bugetare rămase neutilizate în bugetul Ministerului Sănătăţii aferente unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se majorează bugetul Ministerului Transporturilor. Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(5) Personalul unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) îşi păstrează drepturile şi obligaţiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 27. – Articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, se abrogă.

Art. 28. – Prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 se aplică în mod corespunzător şi în anul 2014.

Art. 29. – Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.

Art. 30. – Alineatul (2) al articolului 4 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.

Art. 31. – În anul 2014, personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituţiei, cu aprobarea consiliului de administraţie al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 32. – La articolul 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (139) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(139) În cazul nerespectării prevederilor alin. (131) şi (138), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să nu opereze plăţi din conturile instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral din venituri proprii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi a plăţilor efectuate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate.

Art. 33. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) obiective de investiţii noi reprezintă obiectivele de investiţii pentru care nu au fost încheiate contracte/convenţii de finanţare;

b) obiective de investiţii în continuare reprezintă obiectivele de investiţii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite şi/sau au fost încheiate contracte/convenţii de finanţare, contracte de lucrări pentru investiţiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiţii preluate în program sau în alte programe locale ori guvernamentale.

2. La articolul 7 alineatul (1), partea dispozitivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 7. – (1) Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să se încadreze în cel puţin unul din următoarele domenii specifice:

…….. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ……….

e)construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 8. – Finanţarea programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.

4. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 9. – (1) În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică consiliilor judeţene bugetul previzionat pentru fundamentarea propunerilor de finanţare a obiectivelor de investiţii, pentru anul în curs, calculat ca diferenţă dintre creditele bugetare aprobate şi neangajate şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bugetul previzionat prevăzut la alin. (1) se fundamentează pe baza criteriilor de alocare, aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea în vedere cel puţin unul dintre următorii indicatori: ponderea obiectivelor de investiţii aflate în derulare pe fiecare judeţ, date demografice şi administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a beneficiarilor.

5. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 9, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) În termen de 15 zile de la comunicarea bugetului previzionat, consiliile judeţene, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propunerile de finanţare, detaliate pe obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, pentru anul în curs, pe baza criteriilor de prioritizare.

(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi şi vor avea în vedere cel puţin unul dintre următorii indicatori: data semnării contractului, stadiul fizic, populaţia deservită, procentul de cofinanţare de la bugetul local, după caz.

(6) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (4), iar în baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate, întocmeşte lista finală de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(7) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4) sau a prevederilor alin. (5), lista obiectivelor de investiţii din judeţul respectiv finanţate în cadrul programului, pentru anul în curs, se întocmeşte exclusiv de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe baza datelor deţinute şi analizelor proprii de specialitate, utilizând cel puţin unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (5).

7. La articolul 9, alineatul (11) se abrogă.

8. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Beneficiarii au obligaţia să transmită consiliilor judeţene toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.

9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 12. – (1) În vederea decontării fondurilor alocate de la bugetul de stat, unităţile administrativ-teritoriale transmit solicitările de fonduri la consiliile judeţene, care, după verificarea documentaţiilor specifice, le avizează şi le transmit în mod centralizat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice decontează beneficiarilor cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii, în limita contractelor de finanţare prevăzute la art. 10.

10. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi reprezentanţii consiliilor judeţene, după caz, pot participa în comisiile de recepţie, în calitate de invitaţi.

11. La articolul 14 alineatul (1), partea dispozitivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 14. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiţii în continuare, care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor:

12. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) În cadrul programului pot fi incluse şi obiective de investiţii în continuare care au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanţare, prin alte programe derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/locale, cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 7.

Art. 34. – (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să evidenţieze distinct „Programul Naţional de Dezvoltare Locală“ la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.

(2) La programul prevăzut la alin. (1) se prevăd sumele cumulate aprobate şi nedeschise aferente subprogramelor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în mod corespunzător modificările în anexele la bugetul aprobat şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Ecouri la Comenius (II)

VERTICAL:Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Bălești, contacte europene

Timp de doi ani, elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti participă la un Proiect Commenius Multilateral “Heritage of the past-foundation for the future” alături de şcoli din Polonia, Spania şi Turcia. Gorjenii sunt coordonatorii proiectului ale cărui rezultate finale vor consta în primul rand într-o cunoaştere mai bună a ţărilor implicate din perspectiva integrării în marea familie europeană.

Profesorii din cele patru ţări au definitivat programul întâlnirilor

Profesorii din cele patru ţări au definitivat programul întâlnirilor

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti este implicată, începând din august 2013, în derularea Parteneriatului Multilateral Comenius intitulat „Heritage of the past-foundation for the future”, cu durata de 2 ani, finanţat de către Comisia Europeană cu suma de 24.000 euro, prin Programul Long Life Learning. În proiect sunt implicate, alături de şcoala din Băleşti, 3 şcoli partenere, din Polonia, Spania şi Turcia.

Prima întâlnire de proiect

În perioada 21-25 octombrie 2013, a avut loc la Gorj prima întâlnire de proiect. Fiind prima întâlnire, s-a stabilit să aibă loc doar cu cadre didactice, fără elevi din nicio ţară parteneră, astfel încât profesorii să poată avea activităţi, discuţii, ateliere de lucru, prin care să se stabilească toate detaliile acestui proiect. Oaspeţii din cele trei ţări au fost întâmpinaţi la şcoala-gazdă-Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru- cu flori şi dansuri tradiţionale. Au avut loc primele activităţi din proiect, care au constat în vizionarea unei prezentări Power Point despre Gorj, despre şcoală şi despre bucătăria tradiţională românească, urmate de vizitarea şcolii şi purtarea de discuţii cu cadrele didactice şi elevii, pentru a afla diferite aspecte legate de activitatea lor zilnică de la orele de curs. Potrivit profesorului Cornel Şomâcu, directorul Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru, s-au vizionat prezentările Power Point ale fiecărei echipe, prin care s-au oferit participanţilor date despre şcoala şi oraşul din care provin elevii şi profesorii implicaţi în proiect. S-a stabilit modul de comunicare al participanţilor şi locul unde materialele pot fi postate, iar ideile şi experienţele pot fi împărtăşite pe parcursul celor 2 ani: pagina web care este deja activă, pagina de Facebook, de asemenea activă, precum şi GoogleDrive, GoogleGroups, video conferinţe. S-a vorbit despre realizarea colţului Comenius în fiecare şcoală participantă, la care vor trebui adăugate fotografiile de la întâlnirea din România, după ce aceasta urma să se finalizeze. La finalul întâlnirii s-au completat chestionare, în vederea obţinerii unui feed-back. S-a constatat că toate obiectivele propuse au fost îndeplinite, s-au discutat toate problemele incluse pe agendă, care corespund celor din formularul oficial iniţial al proiectului, s-au lămurit diferite aspecte şi s-a răspuns întrebărilor puse de către participanţi, în legătură cu modul în care trebuie realizate anumite sarcini.

ECOURI LA COMENIUS(I)

Gorjeanul: Proiect Comenius Multinațional la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru-Bălești

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru-Bălești a găzduit în perioada 21-25 octombrie 2013 întâlnirea reprezentanţilor a trei școli din Polonia, Turcia şi Spania cu profesorii din Băleşti în cadrul Proiectului Multinațional  Comenius  „Heritage of the past – foundation for the future” (2013-2015).

Programul oaspeţilor din cele trei ţări partenere a inclus întâlniri cu profesorii şi elevii din Băleşti, cu primarul şi viceprimarul localităţii, cu inspectori şcolari din judeţul Gorj, dar și vizite la obiective istorice și turistice din Băleşti, Hobiţa și Târgu-Jiu, Cheile Sihodolului, mânăstirile Tismana şi Polovragi.

Proiectul câştigat de profesorii şi elevii Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş”  Ceauru include 26 de mobilităţi în Polonia, Turcia și Spania, jumătate dintre acestea fiind pentru elevi. De foarte mulți ani la această școală au existat preocupări pentru cunoaşterea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor din zonă, cu ani în urmă derulându-se chiar un subproiect în cadrul Proiectului de Învăţământ Rural.

În cadrul ședințelor de lucru desfășurate la Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru-Bălești, care este și școala coordonatoare a proiectului „Heritage of the past – foundation for the future” („Moștenira trecutului – temelie pentru viitor”), profesorii celor patru țări partenere au stabilit programul mobilităților, prima țară ce urmează să găzduiască activitățile comune fiind Polonia, în perioada 26-31 mai 2014, la Gimnazjum im. Solidarności w Zespole Szkoł w Korycinie. „Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru-Bălești va deplasa în Polonia un număr de 12 elevi și cadre didactice care vor lua parte la diverse activități commune defășurate în cadrul mai multor ateliere de  lucru: Interferențe cultural-istorice, Artă tradițională, Port popular și dansuri tradiționale, Obiceiuri și tradiții, Bucătărie tradițională. Aceste mobilități vor fi urmate de vizita din Turcia în perioada 27-31 octombrie 2014, la Konya Halkapinar Yatili Bölge Ortaokulu și Spania 2-6 martie 2015, la Ies Caura, Coria del Rio, pentru ca România, în calitate de țară organizatoare să găzduiască ultima întâlnire din cadrul proiectului, în perioada 18-24 mai 2015”, ne-a declarat prof. Andrei Popete-Pătrașcu.

Proiectul Multilateral Comenius „Heritage of the past – foundation for the future” („Moștenira trecutului – temelie pentru viitor”) are ca scop sensibilizarea prin diferite forme de învățare a diversității culturale și lingvistice, prin valorificarea trecutului și a tradițiilor. Mediul școlar poate contribui în mod semnificativ la conștientizarea asemănărilor și diferențelor culturale și de identitate prin înțelegerea lor, iar elevii Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru vor căuta subiecte, vor interacționa cu elevi din alte medii culturale și vor realiza împreună o serie de produse finale ale acestui proiect, care vor consta în broșuri, postere, afișe, pliante, cărți sau CD-ROM-uri.

Directorul Şcolii Gimnaziale „Antonie Mogoş” Ceauru, prof. Cornel Șomîcu ne-a declarat la încheierea celor cinci zile că: „Proiectul „Moștenira trecutului – temelie pentru viitor” se derulează conform parteneriatului încheiat, echipa de proiect este omogenă şi eficientă, au fost stabilite tehnici de îmbunătăţire a performanţelor în cadrul proiectului. Indicatorii care descriu obiectivele proiectului au fost verificaţi în mod obiectiv de către reprezentanții celor patru țări partenere, obţinându-se costuri acceptabile, în concordanţă cu bugetul proiectat. Activităţile sunt adecvate condiţiilor locale în care proiectul se desfăşoară, iar modul de implementare propus este corespunzător atingerii obiectivelor. Acest proiect contribuie la dezvoltarea de noi relații și parteneriate locale sau europene în viitor. Credem în reușita sa și în atingerea obiectivelor propuse, într-un mediu educațional centrat pe nevoile elevului și cerințele europene”.

Editorial VERTICAL, nr 393(13 noiembrie 2013)

DSCN2775

 

 

 

 

Cronica unei despărţiri anunţate

 

 

Uniunea Social-Liberală va dispărea în următoarea perioadă, probabil chiar mai devreme decât alegerile europarlamentare. Există o declaraţie în ultimele zile care ne spune exact care este situaţia, Crin Antonescu a declarat că este gata să meargă singur la alegerile prezidenţiale. Cum Victor Ponta a răspuns că atunci şi PSD ar avea un candidat, distanţa până la ruperea oficială este din ce în ce mai mică. Şi dacă analiştii anticipau că USL-ul va fi ţinut în viaţă cel puţin până la aprobarea bugetului, cred că tocmai asta îl va despărţi oficial.

Planurile lui Traian Băsescu de a destructura USL vor da roade, există cel puţin trei declaraţii care ne lasă să presupunem asta: Marian Vanghelie a început să laude pactul de coabitare al lui Victor Ponta cu Băsescu; Mircea Geoană, altfel un politician terminat, a declarat că Antonescu îşi face iluzii că PSD nu va avea candidat propriu la Cotroceni; Victor Ponta şi-a înăsprit tonul faţă de Băsescu, semn că se pregăteşte de o nouă campanie electorală. PSD-ul are acum majoritate în Parlament şi fără liberali dar desecretizarea Arhivei „Dunărea”, din ruinele căreia s-a născut imperiul media al lui Dan Voiculescu, înseamnă poate un „şah” pentru conservatori să nu se alăture unei majorităţi fără PNL.

Privind evenimentele din tabăra social-democrată, pare normală dorinţa de a avea un preşedinte propriu în condiţiile în care Constituţia nu s-a modificat şi avem exemplul Băsescu. Se mai adăugă aici şi evidenta lipsă de resurse umane  a PNL, obligat să propună la guvernare aceeaşi personae, uneori controversate. PSD-ul poate da vina eşecului modificării Constituţiei şi a regionalizării pe PNL, lucru sufficient să îi aducă succesul electoral în 2014 în condiţiile lipsei Opoziţiei.

Dacă liberalii vor  să aibă preşedintele la Cotroceni sunt obligaţi să plece de la guvernare. La ce se aude acum dinspre Guvern, anul viitor popularitatea Executivului va ajunge la cote de avarie. Din postura de adversari ai Guvernului Ponta, indiferent de componenţa lui viitoare, liberalii ar putea obţine punctele necesare calificării pentru Cotroceni.

Cu alte cuvinte, va fi un 2014 extrem de plin de evenimente politice iar strategiile alese vor influenţa viaţa partidelor respective dar şi viaţa noastră.

 

 

 

 

Editorial VERTICAL, nr 392(6 noiembrie 2013)

Perspective sumbre pentru Gorj

 

În pofida optimismului autorităţilor locale, de curând s-a anunţat că mari retaileri internaţionali vor investi la Târgu-Jiu, perspectivele economice ale Gorjului nu sunt deloc încurajatoare. Nu doar că lipsesc investiţiile străine, basmele chinezeşti-cum titrau recent nişte colegi-nu ne ţin de foame, dar nici nu facem nimic ca acestea să vină la Gorj. În ultimele luni ne remarcăm la nivel naţional doar prin scandalurile interminabile pe două direcţii Caragea şi Condescu, încrengăturile din spatele lor având darul să sperie orice străin, nu doar un posibil investitor.DSC_0153

Gorjul nu reuşeşte să valorifice faptul că deputatul Victor Ponta ocupă funcţia de premier al României, suntem un judeţ închis şi lipsit de atractivitate pentru potenţialii investitori. E adevărat că nu avem nici drumuri şi nici aeroport, dar sunt şi alte zone în ţară în aceeaşi situaţie, dar la noi unii au acumulat terenuri, ca un exemplu, pe nimica toată şi acum cer sume uriaşe unui posibil investitor. Dacă prin alte părţi ale ţării un investitor este atras cu facilităţi, mai ales dacă creeează locuri de muncă, în Gorj trebuie să dea de la poliţistul rutier, la primar şi consilierii locali şi lucrurile nu se opresc doar aici. În asemenea situaţie, investitorii fug mâncând pământul, asta dacă au avut curajul să ajungă pe meleagurile noastre.

Desigur, poate că este o exagerare că unii investitori nu găsesc uşi deschise în Gorj, personal cunosc edili care fac eforturi să aducă locuri de muncă în comunele lor dar totul este sortit eşecului din diverse motive. Unul dintre ele, în anumite localităţi primăriile nu au terenuri la dispoziţie iar acolo unde mai sunt islazuri, acestora nu li se mai poate schimba destinaţia pentru că s-au primit subvenţii de la APIA.

Şi apropo de Consiliul Judeţean şi de eforturile pentru a aduce investitori, cum credeţi că o firmă mare ar investi la Bumbeşti Jiu şi ar produce pentru export, de exemplu,  s-ar bloca rutier între cele două drumuri pe care nu suntem în stare să le reabilităm? Deşi presa locală a tot semnalat problemele, ca un făcut nu s-a luat nici o măsură pentru ca drumul să se facă de unguri sau de spanioli, declaraţiile fiind doar „pentru istorie”.

În Gorj, mai ales la nivelul autorităţilor locale trebuie să se schimbe optica, nu suntem buni dacă cheltuim de la buget ci dacă ne sporim bugetul prin eforturi locale!