Concursul Național VERTICAL 2013

100_1411100_1416100_1425100_1432 100_1504100B1491

Concursul VERTICAL 2013, a VII-a încercare

100_7654În cele ce urmează, prezentăm ultimele detalii ale manifestărilor care se vor desfăşura mâine, 27 aprilie a.c., la Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru:

-ora 8.45  Festivitate de deschidere:

Invitaţi:

-prof. Ion Işfan-inspector şcolar general

-prof. univ. dr. Moise Bojincă-rector Universitatea ” Constantin Brâncuşi”

-ing. Aristică Paicu-primar comuna Băleşti

-prof.dr.  Marius Buzera-director Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”

-prof.dr. Marcela Mrejeru-director Colegiul Tehnic ” Henri Coandă”

ora 9.00-10.30   Proba de Limba şi Literatura Română

10.30-11.00  Pauza de masă

11.00-12.30   Proba de Matematică

13.00  CUPA VERTICAL LA FOTBAL, Ediţia a III-a

16.00 Festivitate de premiere

DE REȚINUT Repere privind mișcarea personalului didactic în anul școlar 2013-2014

1.Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante rezervate– 2013:

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor:

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate se organizează prin asocierea temporară a unităţilor de învăţământ la nivel judeţean.

Concomitent cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele şcolare publică lista unităţilor de învăţământ care organizează concursul individual, lista consorţiilor şcolare care organizează concursul individual, cu precizarea unităţilor de învăţământ din cadrul acestora, lista centrelor de concurs rezultate din asocierile de unităţi de învăţământ la nivel local, cu enumerarea unităţilor de învăţământ componente şi lista unităţilor de învăţământ în care se vor organiza probele scrise, probele practice/orale în profilul postului şi inspecţiile speciale la clasă în profilul postului în cadrul concursului organizat la nivel judeţean, precum şi graficele de desfăşurare a probelor. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete reactualizate se aduc la cunoştinţă persoanelor interesate cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării probelor de concurs, la data prevăzută de Calendar, prin afişare la unităţile de învăţământ/centrele de concurs, la inspectoratele şcolare şi prin publicare pe site-urile acestor instituţii. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conţin informaţiile specificate în anexa nr. 1 b) şi anexa nr. 13 din Metodologie.

Probele concursului:

1. probă practică sau inspecţie specială la clasă;

2. probă scrisă din didactica specialităţii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin MEN.

Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform anexelor nr. 5 -12 şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor. La aceste probe nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.

Inspecţia specială la clasă se desfăsoară pe durata unei ore de curs si se evaluează prin note de la 10 la 1, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din OMEN 3104/2012 de modificare a OMECTS 6239/14.11.2012.

La această probă nu se admit contestaţii. Nota obţinută la inspecţia specială are o pondere de 25% în media de repartizare. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii.

Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Probele se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură, la cererea candidaţilor, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2013, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar pentru angajare pe perioadă determinată, sesiunea 2013. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2013, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului.

Condiţii pentru repartizarea pe post:

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată:

-pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013.

-media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisa)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

Pentru angajarea pe perioadă determinată:

-pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013.

-media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică / inspecţia specială la clasă)]/4.

Inspectoratele scolare publică:

•lista unităţilor de învăţământ care organizează concursul individual;

•lista consorţiilor scolare care organizează concursul individual;

•lista centrelor de concurs rezultate din asocierile temporare de unităţi de învăţământ, cu enumerarea unităţilor componente;

•graficele de desfăsurare a concursurilor

Categorii de posturi didactice pentru concurs:

Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată trebuie să îndeplinească următoarele coniţii:

-sunt posturi/catedre complete;

-în concordanţă cu Centralizatorul;

-au viabilitate estimată de cel puţin 4 ani;

-în structura lor pot fi incluse maximum 4 ore opţionale,

-sunt constituite, de regulă, într-o singură unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2)din Metodologie.

În unităţile de învăţământ gimnaziale şi unităţile de învăţământ din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din două discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-limbă străină, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, limba neogreacă, educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, ştiinţe se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două sau mai multe unităţi de învăţământ sau din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învăţământ, în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului şi susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.

Procedura privind înscrierea candidaţilor, participarea la concurs, repartizarea pe posturile didactice:

1. Cererile de înscriere se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau al centrului de concurs conform graficului afişat;

2. Documentele cuprinse în dosar trebuie să fie conform Anexei 14 la Metodologie;

3. Candidatul precizează disciplina de concurs şi specialitatea postului didactic pentru care optează;

4. Candidatul se poate înscrie la unul sau mai multe centre de concurs în măsura în care Calendarul permite acest lucru;

5. Datele din fişa de înscriere a candidaţilor se introduc în sistemul informatizat;

6. Candidaţii validează fişa de înscriere prin semnătură, conform graficului afişat;

7. Comisia afişează graficul de desfăşurare a probelor practiece/orale şi a inspecţiei speciale la clasă;

8. Candidaţii susţin probele practice sau inspecţiile speciale la clasă evaluate prin note de la 10 la 1, eventual probele orale pentru limba de predare evaluate prin calificativul admis/respins;

9. Se afișează la avizierul centrului de concurs lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise şi repartizarea acestora în săli;

10. Candidaţii susţin proba scrisă a concursului;

11. Evaluarea lucrărilor scrise la nivelul centrelor de evaluare stabilite de MEN.

12. Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

13. Înregistrarea contestaţiilor la nivelul centrului de concurs de către secretarul comisiei pentru rezolvarea

contestaţiilor;

14. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale ale concursului;

15. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ validează rezultatele concursului;

16. Repartizarea candidaţilor pe posturi în şedinţe publice organizate conform Calendarului.

17. Comisia de concurs eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitată;

18. În baza situaţiei privind repartizarea candidaţilor, transmisă inspectoratului şcolar de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare, începând cu 1 septembrie 2013. Pentru candidaţii titulari repartizaţi pe posturi pentru angajare determinată se emit decizii de detaşare la cerere;

19. Directorul unităţii de învăţământ încheie cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz;

20. Candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post începând ca data de 1 septembrie 2013.

 

Data Activitatea
2 mai 2013 Afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare.
7 mai 2013 Verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a

centrelor de concurs si a graficului de desfăsurare a probelor la unităţile de învăţământ si la inspectoratele scolare;

8 mai-17 mai 2013 Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs;
20-22 mai 2013 Verificarea si avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare si desfăsurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar;
22-24 mai 2013

22-25 iulie pentru absolvenţii 2013

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfăsurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;
27 mai 2013 Afisarea listei candidaţilor înscrisi si a graficului privind susţinerea probelor practice/orale si a inspecţiilor la clasă;
27 mai-28 iunie 2013 Organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale si a inspecţiilor speciale la clasă;
29 iulie 2013 Afisarea  repartizării candidaţilor pe săli
30 iulie 2013 Desfăsurarea probei scrise
5 august 2013 Afisarea rezultatelor;
5-6 august 2013 Înregistrarea contestaţiilor
7 august 2013 Rezolvarea contestaţiilor
8 august 2013 Afisarea rezultatelor finale
9  august 2013 Etapa I de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (8), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:

a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), conform art. 56 alin. (8), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;

12 august 2013 Etapa I de repartizare- repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor;
13 august 2013 Transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată;
14 august 2013 Etapa a II-a de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:

a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;

15 august 2013 Transmiterea la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi si a listei candidaţilor rămasi nerepartizaţi;
16  august 2013 Publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.
30 august 2013 Emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

 

Elevii de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” la arhivele județene

În perioada 1-5 aprilie 2013, sute de elevi de la şcolile din Băleşti, Peştişani şi Târgu-Jiu au trecut pragul arhivelor gorjene într-o perioadă când această instituţie aniversează 140 de ani de la înfiinţare. Truditorii din arhive le-au arătat elevilor cum lucrează ei dar şi cele mai valoroase colecţii de documen

În ultimele zile ale săptămânii trecute, sediul Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale a fost luat cu asalt de elevi  care, însoţiţi de regulă de profesorii de istorie, erau dornici să cunoască cât mai multe lucruri din trecut. În premieră în acest an, elevii au putut să scrie cu ajutorul specialiştilor în chirilică cu ajutorul tradiţionale pene de gâscă.
Profesorul Alexandru Bratu, directorul Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, ne-a declarat: “Mă bucur că am reuşit să stârnim un interes foarte mare printre elevi cu activitatea noastră şi cu documentele pe care le păstrăm. Elevi de toate vârstele, din Târgu-Jiu dar şi din localităţi rurale ca Băleşti şi Peştişani au venit la sediul nostru, au rămas ore întregi  între documente, au fost fascinaţi de scrierile vechi şi de cum arătau documentele de odinioară. Chiar dacă am mai avut şi în trecut asemenea vizite, anul acesta au avut o încărcătură specială pentru că e vorba de 140 de ani de existenţă a instituţiei noastre.”

DSC02230DSC02231DSC02243

Editorial:

Atunci când fiecare negociază cu fiecare

 

Nu credem ca România să mai fi trecut printr-o situaţie ca cea prezentă după 1989 din punct de vedere politic. Cu o Opoziţie practic în stare de dizolvare, majoritatea aleşilor PDL şi PPDD se văd în barca USL, Puterea îşi face singură probleme prin neînţelegerile PSD-PNL. Dacă Victor Ponta şi Crin Antonescu ar putea juca într-o piesă în care pentru prima dată ar cădea victimă Traian Băsescu, în rest liberalii şi social-democraţii îşi dau „la gioale” pe bune şi cu mare simţ de răspundere.

Dinspre Cotroceni au tot apărut zvonuri că USL-ul se va destrăma iar toată lumea s-a obişnuit să ia aceste lucruri drept simple zvonuri doar că liberalii şi social-democraţii au început să creadă în destrămare. Mai exact, cu „ordin pe unitate”, PSD-ul se pregăteşte de guvernare cu UDMR-ul şi o părticică din PPDD, sau cel puţin asta se negociază prin diverse locuri din Bucureşti în prezent. Cine crede că liberalii stau cu mâna în sân se înşeală amarnic, chiar dacă există încă multe semne de întrebare, liberalii şi pedeliştii vor să se întâlnească într-un guvern alături de PPDD şi UDMR. Cum se va sfârşi totul? Poate că în această cheie ar trebui să citim ieşirile lui Traian Băsescu din ultimele zile, un om mult mai stăpân pe situaţie ca în urmă cu câteva săptămâni.

După Traian Băsescu, doar Victor Ponta pare să fie născut pentru meseria de politician. De aceea, „cearta” lui cu liderul liberal Crin Antonescu ar putea fi doar o manevră prin care liderul liberal se înscrie pe turnanta Cotroceniului fără scheleţii din dulapul guvernării. Credem că evenimentele din următoarele luni vor evolua în funcţie de agenda lui Victor Ponta, inclusiv Crin Antonescu va fi preşedintele tuturor românilor dacă vrea liderul PSD. Toate aceste manevre nu prea sunt înţelese de toţi românii şi poate aici va evolua reuşita sau nereuşita unuia dintre planuri, manevrele savante s-ar putea să-i lipsească de sprijinul electoratului pe artizanii actuali ai guvernării.

 

 

ŞCOALA GORJEANĂ: Inspectorul şcolar general Ion Işfan despre starea învăţământului gorjean

Ediţia din 6 aprilie 2013 a emisiunii ŞCOALA GORJEANĂ vă propune o întâlnire cu Ion Işfan, inspectorul şcolar general al judeţului Gorj. Telespectatorii vor putea afla amănunte despre ultimele noutăţi din învăţământul gorjean.DSC_5106DSC_5104

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru şi Colegiul Tehnic „general Gheorghe Magheru” în Proiectul Naţional PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ

Două unităţi şcolare din Gorj, Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru şi Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu au fost selectate alături de alte 78 de unităţi şcolare din ţară pentru a participa la Proiectul Naţional „PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ” implementat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

 

 

Educaţia pentru mediu reprezintă o componentă a educaţiei care contribuie la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind mediul. Educaţia pentru mediu contribuie la dobândirea de cunoştinţe, dar mai ales la formarea unor motivaţii, atitudini şi  deprinderi  pentru gestionarea eficientă a  resurselor naturale şi la menţinerea calităţii mediului.

Considerăm că dezvoltarea durabilă este o urgenţă şi trebuie abordată de întreaga comunitate, iar educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei, fiind cea mai eficientă metodă prin care să schimbăm calitatea  vieţii noastre.

Prin acest proiect elevii pot deveni responsabili şi implicaţi în ceea ce înseamnă propriul lor viitor şi pot afla şi înţelege motivele pentru care nu trebuie să risipim resursele care au cel mai mare impact asupra  noastră.

 

Scopul proiectului „PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ!” este formarea unor deprinderi şi atitudini elevilor în spiritul respectului pentru mediu, precum şi realizarea unor acţiuni specifice în comunitatea în care trăiesc. Este o modalitate de a trage un semnal de alarmă pentru adulţi asupra faptului că dacă nu luăm măsuri azi, mâine poate fi prea târziu. De asemenea, este o metodă de a stimula tinerii înşişi să creeze o legătură cu natura şi să acţioneze acum pentru găsirea şi aplicarea de soluţii durabile în relaţionarea cu aceasta.

 

Proiectul „PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ!” reprezintă:

 • un şir de acţiuni care vor consolida cunoştinţele de mediu în afara curriculei de învăţământ;
 • un mijloc de a promova educaţia pentru  mediu în şcoli  prin acţiuni interactive care vor pune în contact elevi, specialişti, reprezentanţi ai societăţii civile;
 • un eveniment ce oferǎ elevilor un context generos pentru a lua parte la activitǎţi cu caracter practic, relevante pentru tema propusǎ, interactive şi provocatoare, care îi vor ajuta sǎ înţeleagǎ şi sǎ înveţe despre gestionarea eficientǎ a resurselor naturale;
 • implicarea atât a şcolilor, cât şi a comunităţii locale, ambele părţi având ocazia de a învăţa mai multe despre managementul resurselor naturale;
 • acţiuni desfăşurate de-a lungul unei săptămâni cu un orar şi activităţi specifice educaţiei non-formale, axate pe această temă, elevii de şcoală gimnazială şi de liceu împreună cu profesorii fiind supuşi provocării de a gestiona în mod concret resursele naturale în spiritul conceptului de dezvoltare durabilă;
 • un eveniment public care transmite un mesaj fără echivoc asupra nevoii implicării tuturor oamenilor în activitatea de protejare a mediului, a vieţii.

 

Rezultate aşteptate:

 • stimularea elevilor să practice activităţi în aer liber; încurajarea dezvoltării unei legături afective cu natura;
 • stimularea spiritului de observaţie şi a atenţiei faţă de natură; dezvoltarea gândirii critice pentru identificarea problemelor de mediu;
 • cunoaşterea de către elevi a problemelor de mediu din comunitatea locală, precum şi identificarea habitatelor naturale, a ariilor protejate specifice zonei;
 • dezvoltarea spiritului de voluntar şi a reflexelor de cetăţean activ la elevi în domeniul protecţiei mediului;
 • stimularea tinerilor pentru implicare în acţiuni de întreţinere, dezvoltare, amenajare a parcurilor naturale, a ariilor protejate;
 • dezvoltarea gândirii orientate către soluţii, capacitatea de a dezvolta soluţii concrete pentru rezolvarea acestora;
 •  dezvoltarea viziunii şi a gândirii sistemice, pentru a putea adopta un stil de viaţă durabil şi o abordare sustenabilă asupra relaţiei om-natură în toate activităţile umane

 

Obiectivele proiectului (obiective SMART):

 • o grilă de activităţi pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” este dezvoltată de MAPP pentru promvoarea cetăţeniei active pentru mediu în rândul elevilor şi profesorilor, asigurând, totodată, sinergia între strategiile MEN şi MAPP, în vederea eficientizării rezultatelor comune;

Indicator: pachet educativ pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”

 • peste 80 de şcoli, câte 2 pe judeţ, sunt implicate în mod activ şi promovează măsuri de protecţie a mediului în comunităţile respective, asigurând astfel o acoperire naţională a viziunii sustenabile propuse prin proiect de către MAPP şi parteneri;

      Indicator: număr de şcoli în care se implementează pachetul educativ

 • peste 80 de profesori cunosc şi practică metode de educaţie non-formală pentru transmiterea de informaţii despre natură, pentru stimularea legăturii elevilor cu aceasta şi pentru încurajarea găsirii de soluţii concrete pentru protecţia mediului; astfel, profesorii devin ambasadori ai valorilor promovate de proiect în şcoli şi în comunităţile respective;

      Indicator: număr de profesori coordonatori ai proiectului „PROTEJĂM NATURA PENTRU VIAŢĂ!”

 • peste 4000 de elevi din întreaga ţară cunosc subiecte de mediu şi dezvoltă gândirea sistemică şi orientată către soluţii în abordarea relaţiei om-natură, luând măsuri concrete pentru protejarea acesteia;

Indicatori: număr de elevi formaţi de către profesorii coordonatori; numărul de proiecte de mediu implementate (conform raportărilor profesorilor)

 • comunităţile locale din 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti sunt conştientizate asupra patrimoniului natural şi biodiversităţii din zonă, asupra ameninţărilor şi soluţiilor referitoare la conservarea acestuia.

      Indicatori: acoperire media; persoane implicate în proiectele elevilor

 

 

 

Parteneri:

–          Ministerul Apelor Pădurilor şi Pisciculturii

–          Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Instituţii implicate:

–          Direcţiile Silvice

–          Administraţiile Bazinale de Apă

–          Sistemele de Gospodărire a Apelor

–          Consiliile Judeţene

–          Primăriile

–          Inspectoratele Şcolare Judeţene

–          Agenţi economici

–          Mass-media

 

Activităţi pregătitoare:

 • Lansarea proiectului: 22 martie 2013;
 • Selectia şcolilor 22-25 martie 2013
 • Desfăşurarea proiectului: 1-5  aprilie 2013 în săptămâna: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
 • Finalizarea proiectului, centralizarea şi evaluarea acţiunilor şcolilor participante: 15 – 20 aprilie 2013;
 • Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului şi transmiterea diplomelor şcolilor participante: 22  – 26 aprilie 2013

 

Materiale:

–           Legitimaţie

–           Afiş

–           Diplome  

 

Evaluarea proiectului

Evaluarea se va face de către o echipă constituită din reprezentanţi ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii şi ai Ministerului Educaţiei Naţionale pe baza unor scurte rapoarte, însoţite de fotografii, transmise de şcolile participante în perioada 15-20 aprilie 2013, pe adresa elena.ignat@ymail.com

 

Promovarea Proiectului/Vizibilitate

–          conferinţe de presă

–          comunicate de presă date de Direcţiile Silvice, Sistemele de Gospodărire a Apelor, ISJ-uri, şcoli

–          afişe la avizierul şcolilor participante şi la intrarea în instituţiile partenere

 

 

Plan de activităţi pentru săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

1-5 aprilie 2013

 

Activităţile din calendarul prezentat sunt cu caracter de recomandare şi la alegere. În funcţie de opţiunea coordonatorului şi de iniţiativele echipei de proiect din şcoală (elevi şi cadre didactice) acestea pot fi diversificate.

 

Pe parcursul săptămânii vor exista:

–          minim 1 ieşire în natură (în localitate sau în afara acesteia);

–          minim 2 activităţi practice de tip proiect, pentru soluţionarea problemelor de mediu din zonă;

–          minim 1 activitate care să implice presa şi/ sau comunitatea (conştientizarea publicului);

–          minim 1 activitate care să implice autorităţile locale (ex. scrisoare deschisă, prezentare);

–          reflectarea asupra activităţilor realizate şi asupra celor învăţate pe parcursul săptămânii;

–          documentarea activităţilor realizate şi transmiterea organizatorilor a fotografiilor/ articolelor/ filmuleţelor/ prezentărilor PowerPoint

 

Ziua/Data

Denumirea activităţii

Participanţi

Activităţi recomandate

LUNI

1 aprilie 2013

“Mediul şi educaţia”

 

Deschiderea festivă  şi prezentarea  proiectului

 

 

 

 

 

 

Scop: Atragerea atenţiei asupra  acţiunilor distructive ale omului asupra mediului /ecosistemelor

 

Reprezentanţi  ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • o Prezentarea imnului  proiectului (o melodie la alegere sau compusă special pentru proiect);
 • o Înmânarea legitimaţiilor “Apărătorii naturii!” elevilor implicaţi în proiect;
 • o Expoziţii de fotografie desene, afişe reprezentând diferite tipuri de ecosisteme;
 • o Prezentare curiozităţi despre păsări (Ziua păsărilor);
 • o Opere literare în proză şi versuri despre  natură(lectură, analiză, dezbateri);
 • o Realizarea unor activităţi de cercetare în CDI. Realizarea unor  fişe cu  date generale despre alcătuirea, modul de viaţă, comportamentul unor vieţuitoare din ecosisteme specifice  zonei;
 • o Carnavalul  păsărilor

MARŢI

2 aprilie 2013

”Plantăm arbori pentru sănătate„

 

Scop: Singura modalitate prin care putem avea un aer mai curat şi implicit o viaţă mai bună este să avem grijă de păduri şi spaţiile verzi

 

Reprezentanţi ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • o Amenajarea unui colţ verde în şcoală;
 • o Realizarea şi montarea unor plăcuţe cu mesaje pentru protecţia/ocrotirea unor ecosisteme (păduri, râuri, parcuri etc.);
 • o Amenajarea, revitalizarea unor spaţii verzi în şcoală sau în apropiere;
 • o Plantări de puieţi cu sprijinul Romsilva

MIERCURI

3 aprilie 2013

Fii voluntar, implică-te!

 

Scop: Cultivarea unei atitudini pro-active şi spiritului civic în rândul tinerilor

Reprezentanţi ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • Acţiuni de ecologizare în curtea şcolii,  în parcuri, în păduri, pe malurile râurilor etc.

JOI

4 aprilie 2013

Apa – esenţa vieţii

 

Scop: Atragerea atenţiei asupra importanţei pe care o are resursa de apă în desfăşurarea vieţii

 

 

Reprezentanţi ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • Joc didactic (bătălia argumentelor);
 • Aplicarea unor chestionare despre importanţa/utilitatea apei;
 • Muzică, spoturi publicitare despre apă;
 • Sesiune de comunicări, dezbateri  cu tema: “Poluarea apei”

VINERI

5 aprilie 2013

Protejăm natura pentru VIAŢĂ!

 

Scop: Impactul mediului asupra calităţii vieţii. Mediul înconjurător susţinător al vieţii pe pământ

Reprezentanţi ISJ

Autorităţi locale şi judeţene

ONG-uri

Mass-media

Părinţi

Elevi

 • o Concurs eseuri, poezii pe teme de mediu;
 • o Realizarea unor scrisori deschise către autorităţile locale, către cetăţeni pentru ocrotirea unor ecosisteme de pădure sau acvatice din apropiere;
 • o Concurs de proiecte pe teme de mediu;
 • o Festivitatea de încheiere;
 • o Prezentarea în format electronic  a activităţilor realizate pe parcursul săptămânii