Concursul National Interdisciplinar VERTICAL pe 27 aprilie 2013

Regulamentul Concursului Național VERTICAL 2013

MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRANCUSI” TARGU-JIU

ȘCOALA GIMNAZIALA “ANTONIE MOGOS” CEAURU

COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU

ASOCIAȚIA PROVERTICAL

 

 

 

 

 

CONCURSUL NATIONAL VERTICAL

EDITIA A VII -A

27 Aprilie 2013

Regulamentul de desfăşurare a Concursului Național  VERTICAL

de limba şi literatura română-matematică,

clasele IV-VIII ,, Vertical ”,

ediţia a-VII-a

27 APRILIE 2013

I. Cadrul general

 

Art. 1. Concursul are ca obiectiv promovarea ideilor de competiţie şi de performanţă a studiului disciplinelor prevăzute în curriculumul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru limba şi literatura  română şi matematică.

Art. 2. Concursul vizează stimularea interesului elevilor pentru realizarea standardelor curriculare de performanţă la disciplinele limba şi literatura română şi matematică , abordarea interdisciplinară în vederea creşterii calităţii şi eficienţei învăţământului obligatoriu.

II. Etapele concursului

 

Art. 3. Acest concurs se desfăşoară la nivelul fiecarui judet participant şi are următoarele etape: pe clasă, pe şcoală şi judeţeană. Faza finala desfășurându-se în județul  Gorj

Art. 4. Selecţia participanţilor la acest concurs se face pe baza rezultatelor obţinute la fazele anterioare , cu excepţia fazei pe clasă, la care participarea se realizează pe baza aptitudinii elevului sau/şi la recomandarea învăţătorului/profesorului . Concursul se adresează elevilor din clasele IV-VIII.

Art. 5. Graficul de desfăşurare a acestui concurs este următorul :

–          Faza pe clasă (15 februarie-15 martie 2013)

–          Faza pe şcoală(15-30 martie 2013)

–          Fază judeţeană(1-5 aprilie 2013)

Faza naționala va avea loc la Şcoala Gimnaziala “Antonie Mogos” Ceauru.

III. Responsabilităţi şi atribuţii

 

Art. 6. De organizarea acestui concurs şcolar răspund : Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, Scoala Gimnaziala “Antonie Mogos” Ceauru, Primaria si Consiliul Local Balesti, Colegiul Tehnic GENERAL GHEORGHE MAGHERU.

Art. 7. Pentru coordonarea acestui concurs se constituie la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj , Comisia de organizare si coordonare   si Comisia de Concurs  având următoarea componenţă:

– preşedinte:      

inspector scolar general

–          vicepreşedinte: 

-inspector scolar general adjunct 

– inspector de specialitate matematica

– inspector de specialitate limba si literatura romana

-director Şcoala Gimnaziala “Antonie Mogos”

– un membru fondator al acestei competitii scolare

– secretar:

–  profesor gradul I sau II

– membrii:

-sefii de cerc

Art. 8. Comisia judeţeană stabileşte numărul participanţilor . Concursul presupune câte un elev de la clasele IV-VIII, , unde există un rând de clase ;şi maximum câte 3 elevi pentru fiecare clasa , unde există mai multe rânduri de clase .

Art. 9. La nivelul fiecărei şcoli ( comună sau oraş ) ,învăţătorii claselor a IV , profesorii de limba şi literatura română şi cei de matematică răspund de corectitudinea desfăşurării concursului ,împreună cu directorul şi şefii comisiilor metodice din care fac parte. Comisiile au obligaţia de a înainta Şcolii Gimnaziale ANTONIE MOGOS , până la 20.04.2013, tabelele cu elevii calificaţi pentru etapa nationala a concursului , precum şi tabelele cu profesorii evaluatori si profesorii insotitori (supraveghetori)

Art. 10. Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală (şcoală coordonatoare) numite prin decizia conducătorului unităţii coordonatoare sau organizatoare, cuprinde 2-4 profesori, 2 învăţători şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului unităţii de învăţământ.

Art. 11.  Comisia judeţeană are structura asemănătoare cu cea a comisiilor pentru etapa locala şi este propusă de inspectorul de specialitate şi aprobată de către inspectorul şcolar general. În comisii pot fi cooptate, acolo unde este posibil, cadre didactice universitare. Inspectorul şcolar general adjunct este preşedintele comisiei judeţene, iar inspectorul de specialitate este vicepreşedinte la comisia disciplinei de care răspunde.

Art. 12. Comisiei Judetene îi revine responsabilitatea elaborării subiectelor de concurs la etapa judeţeană( materia studiată în clasele IV-VIII- sem. I) şi temele propuse pentru concursurile şcolare  .

Art. 13. Comisia Judeţeană va analiza şi va hotarî, în fiecare an şcolar, continutul bibliografiei minimale pentru concurs .

Art. 14. Rezultatele concursului şi concluziile Comisiei vor fi date publicitaţii.

Art. 15. Elevii participanţi care susţin concursul în altă localitate decât cea în care domiciliază vor fi însotiti de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însotitor asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzatoare a elevilor.

Art. 16. Preşedintele Comisiei Judeţene are următoarele atribuţii:

•    răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probelor de concurs.

•    stabileşte, împreună cu vicepreşedintele şi secretarul comisiei, sălile destinate activităţii de evaluare ;

 • avizează listele cu premii şi menţiuni;

•    semnează diplomele de premiere precum şi documentele de analiză şi datele statistice.

Art. 17. Vicepreşedinţii Comisiei Judeţene de organizare şi evaluare are următoarele atribuţii:

•      stabilesc calendarul concursurilor;

•      monitorizează activitatea de evaluare prestată de profesorii evaluatori;

 • verifică şi avizează calitatea evaluarii lucrărilor ce impun departajare sau sunt propuse pentru acordarea premiilor speciale;
 • verifică şi avizează corectitudinea calculului mediilor pe lucrările scrise, pe bareme, a completării acestora, ierarhia participanţilor şi convertirea punctajului final în note finale.

Art. 18. Secretarul Comisiei Judeţene de organizare şi evaluare are urmatoarele atribuţii:

 • stabileşte lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrise, evaluare şi evidenţa şi le gestionează pe toata durata concursului;

•      realizează listele cu participanţii;

•      elaborează şi multiplică imprimatele – borderouri;

•      participă la deschiderea lucrărilor şi la ierarhizarea participanţilor;

•      participă la realizarea clasamentului final;

 

•       răspunde de completarea diplomelor pentru premii/menţiuni

 

•  predă lucrările şi documentele aferente, spre păstrare, în arhiva şcolii, prin proces-verbal, unui reprezentant din conducerea şcolii în care se desfăşoară concursul;

• asigură introducerea în calculator a rezultatelor concursului şcolar;

•  asigură afişarea rezultatelor concursului şcolar înainte şi după contestaţii;

• înregistrează, pe suport magnetic, pentru inspectoratele şcolare şi MEC, subiectele şi rezultatele concursului;

• primeşte şi înregistrează contestaţiile depuse de elevi în termenul stabilit de comisie.

IV. Probele de concurs

 

Art. 19. Proba de concurs este scrisă iar structura probei se stabileşte de către membrii comisiei judeţene.

Structura probei

Proba de examen este structurată pe două părţi :

Proba I – Limba şi literatura română

Proba II – Matematică

Fiecărei părti i se acordă un punctaj de la 100 la 0 puncte detaliat în baremul de corectare şi notare.

Punctajul final fiind media aritmetică a celor 2 părţi.

Timpul de lucru pentru fiecare probă este de 90 de minute cu pauză de 30 de minute între probe.

Formularea subiectelor din părţile probei de concurs se face pe baza obiectivelor programei şcolare şi în conformitate cu abilităţiile, deprinderile, capacităţiile şi conţinuturile selectate din Curriculum Naţional, programe şcolare pentru clasele IV-VIII.

Proba I –Limba şi Literatura Română

 

Programa olimpiadei judetene

Proba II- Matematică

 

 

Programa olimpiadei judetene

Art. 20.  Evaluarea lucrărilor. Rezultatele probelor sunt apreciate, de regulă, prin puncte de la 100 la 0, după baremele alcătuite de comisie.

V. Metodologia desfăşurării fazei naţionale
a concursului

Art. 21. În dimineaţa zilei în care se desfăşoară proba, Comisia  de organizare şi evaluare asigură multiplicarea subiectelor şi păstrarea secretului acestora.

Art. 22. Totodată, vor fi desemnaţi şi instruiţi profesorii asistenţi pe săli. Specialitatea profesorilor asistenţi trebuie să fie alta decât cea care priveşte conţinutul probelor. Profesorii asistenţi vor da o declaraţie scrisă din care să rezulte că nu au rude sau elevi în sălile la care supraveghează.

Art. 23. Profesorii asistenţi instruiesc elevii participanţi privitor la atribuţiile şi comportarea lor în timpul probelor.

Art. 24. Elevilor li se înmânează foile de concurs speciale care asigură caracterul secret al identităţii participantului. Profesorii asistenţi verifică identitatea participantului pe baza actului de identitate şi a listei de participare la concurs. Preşedintele verifică numele şi prenumele de pe fiecare lucrăre, precum şi identitatea candidatului. După verificare, preşedintele semnează şi aplică, pe colţul îndoit al lucrării, ştampila şcolii unde se desfăşoară concursul.

Art. 25. După terminarea timpului afectat concursului, care se marchează pe tablă, profesorii asistenţi primesc lucrările şi verifică numărul de pagini, care se trec în borderou.

Art. 26. Preşedintele sau vicepreşedinţii subcomisiilor şi secretarul comisiei primesc seturile de lucrări pe săli, le numerotează şi le repartizează spre evaluare echipelor formate din doi profesori. La evaluare, greşelile sunt subliniate de către evaluatori folosind culori diferite, fără a se interveni în textul lucrării. Profesorii evaluatori completează borderourile de notare, alcătuite pe baza baremurilor. Punctajul final al subiectului sau al lucrării se obţine prin medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjiri, constituită din punctajul acordat de cei doi profesori.

Art. 27. În situaţia în care punctajele acordate unuia dintre subiecte sau lucrării în ansamblu, de către cei doi profesori, diferă cu mai mult de 10 puncte, în cazul notării cu maximum 100 de puncte, se procedează la reevaluarea subiectului de către un al treilea corector. Punctajul acordat de al treilea corector intră în calculul aritmetic al notei finale.

Art. 28. Punctajul final al lucrării este media aritmetică, fără rotunjiri, a punctajelor acordate pentru fiecare subiect în parte.

Art. 29. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au studiat disciplina din concurs în altă limbă decât limba română pot să redacteze, la cerere, lucrarea în limba lor maternă.

Art. 30. Nu pot fi propunători de subiecte preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor dacă au rude sau elevi în concurs. De asemenea, nu pot fi propunători de subiecte sau evaluatori, cadrele didactice care, la clasa/clasele sau disciplina/disciplinele respective au rude sau elevi în concurs. Membrii comisiei vor da o declaraţie scrisă în acest sens.

Art. 31. Pentru concursurile şcolare, la care există etapa internaţională, se organizează o probă de baraj, în conformitate cu cerinţele concursurilor internaţionale la care vor participa.

VI. Definitivarea rezultatelor

Art. 32. Rezultatele probelor sunt apreciate, de regulă, prin puncte de la 100 la 0, după baremele alcătuite de comisie.

Art. 33. Ierarhia, înainte de contestaţie, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.

Art. 34. Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise. Contestaţiile sunt depuse în termen de cel mult 0,5 ore de la afişare, la secretariatul comisiilor, termenul de analiză şi răspuns fiind de cel mult 2 ore de la depunerea contestaţiilor.

Art. 35. Pentru rezolvarea contestaţiilor, la toate fazele de concurs, preşedintele numeşte o subcomisie pentru fiecare disciplină/an de studiu alcatuită din 2-4 cadre didactice, altele decât cele care au evaluat iniţial. Hotărârile subcomisiilor de contestaţii, certificate de preşedintele comisiei, sunt definitive. După rezolvarea contestaţiilor se stabileşte clasamentul final pentru premiere, care se afişează.

VII. Premierea

Art. 36. La etapa naţională ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Pentru premiile I, II şi III se acordă cinci locuri pentru fiecare disciplină, pe an de studiu în concurs, la care participă cel puţin 75 de elevi. În cazul în care sunt sub 75 de participanţi se acordă trei locuri pentru premiile I, II şi III.

De asemenea, numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concursul pe disciplina/domeniul de învăţământ. Se pot acorda şi premii speciale.

Art. 37. Premiile speciale se acordă pe baza unor criterii ce vor fi comunicate înainte de concurs. Câştigătorii acestor premii speciale se stabilesc de comisiile de organizare şi evaluare a concursurilor şcolare.

Art. 38. Drepturile elevilor şi ale personalului didactic participant la concursurile şcolare, celelalte cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare se acordă în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 39. În afara premiilor acordate în concurs, elevii premiaţi pot beneficia de excursii şi tabere şcolare gratuite.

VIII. Premierea

Art. 40. Se acordă trei premii şi trei menţiuni pentru fiecare an de studiu ,fiecare disciplina si premiile VERTICAL care sunt media celor 2 discipline.De asemenea, numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs. Se pot acorda şi premii speciale.

Art. 41. Premiile speciale se acordă pe baza unor criterii ce vor fi comunicate înainte de concurs. Câştigătorii acestor premii speciale se stabilesc de comisiile de organizare şi evaluare a concursurilor şcolare.

Premiile vor fi acordate de Asociația  PROVERTICAL, Fundatia GENERAL GHEORGHE MAGHERU sau sponsori atrasi de acestea.

 

Lasă un comentariu

3 comentarii

 1. popescu

   /  aprilie 18, 2013

  Acest concurs necesita studiu, logica, creatie si imaginatie.Elevii au dovedit ca poseda aceste calitati.Felicitari acestora!Felicitari organizatorilor!
  As vrea sa se observe faptul ca Nu cei din scoala au obtinut premiile, ceea ce dovedeste ca acest concurs nu se desfasoara pentru obtinerea unor rezultate.
  APROPOU! „Draguta DOAMNA” lucrarile au fost deschise comisia de organizare, in cabinetul de informatica. Au fost si greseli la corectare, probabil, pentru ca timpul preseaza.Cine munceste, greseste uneori.Sunteti suparata rau, vroiati mai multe premii pentru „MEMORARE”, nu ptr. creatie, logica, imaginatie.
  Doresc sa pun cateva intrbari celor care scriu aberatii pe sait, pentru a le stimula putin gandirea.
  Cate note de 10 au fost la clasa a VI in cadrul editiei trecute?
  Cine a obtinut premiul I si II ?
  De unde sunt elevii care au scris pe lucrari cate un MOTTO si care este scopul folosirii acestuia ?
  Daca reusiti sa raspundeti, veti sti si cine incearca sa manipuleze comisia de control, fara sa realizeze ca strica imaginea scolii, care a facut ceva, comparativ cu cei de pe margine-demagogii.Incercati si dumneavoastra sa realizati ceva concret pentru scoala din care proveniti, dorim sa venim si noi acolo.Ce ziceti? Ne primiti?

  Răspunde
 2. popescu

   /  aprilie 18, 2013

  VULPEA, CAND NU AJUNGE LA STRUGURI, ZICE CA-S ACRI.

  Răspunde
 1. Concursul Naţional VERTICAL a ajuns la ediţia a VII-a |

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s