EXCLUSIV Cadrele didactice cu studii medii sau superioare de scurtă durată din Gorj mai au de așteptat

Echivalarea studiilor cadrelor didactice se amână pentru 2012

 

În ”Monitorul Oficial” nr 929 din 28 decembrie 2011 a apărut  Ordinul Nr.6563 din 13.12.2011   pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012

 

 

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) şi art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, şi ale Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

 Articolul 1   Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, sesiunea 2012, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 Articolul 2  Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011, sesiunea 2012, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3.  Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

 

 ANEXA Nr. 1 

 CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012

  1. În vederea echivalării pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare. Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate şi le transmite instituţiilor de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
  2.  Până la data de 11 mai 2012, la nivelul instituţiilor de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior, se constituie comisia de preluare, verificare şi evaluare a dosarelor cadrelor didactice care solicită echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, al cărei preşedinte este directorul departamentului pentru pregătirea personalului didactic
  3.  În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

                                  1. Depunerea şi verificarea dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă Perioada: 3 ianuarie-2 martie 2012

                                   2. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă Termen: 23 martie 2012

                                  3. Stabilirea şi comunicarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a instituţiilor de învăţământ superior la care vor fi transmise, pe specializări, dosarele cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă Termen: 20 aprilie 2012

                                 4. Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă Termen: 27 aprilie 2012

                                 5. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă Perioada: 30 aprilie-11 mai 2012

                                 6. Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare Perioada: 14-25 mai 2012

                                7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic Perioada: 28 mai-26 octombrie 2012 8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu Începând cu 1 noiembrie 2012

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012

 

  1. Pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012, la nivelul unităţilor de învăţământ, palatelor şi cluburilor copiilor şi cluburilor sportive şcolare cu personalitate juridică, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, se numeşte, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, până la data de 3 ianuarie 2012, o comisie de verificare a dosarelor cuprinzând documentele justificative ale cadrelor didactice care solicită recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, în următoarea componenţă: a)preşedinte – directorul adjunct al unităţii de învăţământ sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie; b)membri – 2-5 profesori titulari din cadrul unităţii de învăţământ; c)secretar – un membru al Compartimentului secretariat din cadrul unităţii de învăţământ.II.
  2.  Ordinea derulării activităţilor pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012, este următoarea:

                              1. Întocmirea şi verificarea dosarelor cuprinzând documentele justificative ale cadrelor didactice, care atestă că sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal, la nivelul unităţilor de învăţământ Perioada: 3 ianuarie-16 martie 2012

                              2. Susţinerea şi evaluarea probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului de către învăţători/institutori din palatele şi cluburile copiilor, antrenori şi maiştri-instructori, la nivelul unităţilor de învăţământ Perioada: 19-30 martie 2012

                              3. Depunerea şi înregistrarea dosarelor la inspectoratul şcolar de către secretarul comisiei de verificare a dosarelor din unitatea de învăţământ Perioada: 2-27 aprilie 2012

                             4. Verificarea şi evaluarea dosarelor depuse la nivelul inspectoratelor şcolare Perioada: 30 aprilie-3 august 2012

                             5. Afişarea rezultatelor evaluării la avizierele inspectoratelor şcolare Termen: 10 august 2012

                             6. Înregistrarea eventualelor contestaţii la inspectoratele şcolare Perioada: 10-14 august 2012

                             7. Rezolvarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare Termen: 17 august 2012

                             8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a tabelului nominal cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, nominalizat, după rezolvarea contestaţiilor, pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare Termen: 31 august 2012

                        9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea listelor cuprinzând personalul didactic din unităţile de învăţământ nominalizat pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare Termen: 26 octombrie 2012 10. Eliberarea atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal începând cu 1 noiembrie 2012.

 

2011 un an greu, 2012 un an infernal

Ca la fiecare sfârșit de an, încercăm să analizăm ce a fost bine în cele 365 de zile și să ne dorim ca următoarele 366, de data asta, să fie mai bune. Așa e românul mai optimist, își dorește un bine care ne-a cam uitat cel puțin în ultimii 22 de ani. Bineînțeles, să nu creadă cineva că înainte era mai bine dar pentru cei mulți era măcar mai…liniște. Nu poți să nu te gândești dacă nu e vorba de un blestem al lui Ceaușescu după sfârșitul tragic din ziua de Crăciun 1989, o crimă depășită poate doar de atrocitățile recente din Libia.

Anul 2011 a fost unul extrem de dificil pentru întreaga lume, la noi însă lucrurile parcă stau mai rău de cât în oricare parte. În acest context ultimele sondaje politice comandate nu prea bat cu realitatea decât într-un singur context, maturizarea electoratului. Și cum acest lucru eu nu îl cred, dovadă ”pachetele”, cred că totuși se va vota masiv nu pentru unii ci împotriva altora. Singura necunoscută este implicarea primarilor, aceștia fac legea mai mult sau mai puțin legal în multe locuri din țară.

Să ne dorim un 2012 mai bun! Așa că lăsând politica la o parte, și așa avem parte de ea tot anul, fie ca anul ce vine să vă aducă multă veselie și sănătate. Casa să vă fie îmbelșugată, dragostea să vă lumineze toate clipele vieții, să aveți un munte de noroc și tot ce doriți să împliniți. De Sărbători să vă bucurați cu familia și cu cei dragi!

EXCLUSIV Școli mai puține în Gorj începând cu anul școlar viitor

Rețeaua școlară a Gorjului se modifică în această perioadă

 

În această perioadă la nivelul Gorjului se fundamentează cifra de școlarizare pentru anul școlar 2012-2013 și, de asemenea, se stabilește rețeaua unităților școlare de învățământ preuniversitar de stat ce vor funcționa în anul școlar viitor. În acest sens, pe 20 decembrie 2011 a apărut ca parte componentă a  O.M.E.C.T.S. nr. 6694 /20.12.2011 și  ”Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013”

 Schimbări importante

 Unitățile de învățământ de nivel liceal cu un procent de promovabilitate sub 15% la examenul de bacalaureat 2011, vor proiecta pentru clasa a IX-a, zi, un plan de școlarizare diminuat cu cel puțin o clasă.  Unitățile de învățământ de nivel liceal unice la nivel de localitate, precum și unitățile de învățământ de nivel liceal care au câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a fac excepție de la aceste prevederi.

Învăţământul obligatoriu este de 10 clase.  Frecventarea obligatorie a învăţământului de 10 clase, forma cu frecvenţă (zi) , încetează la vârsta de 18 ani.  Inspectoratele şcolare vor lua toate măsurile care se impun pentru asigurarea:

a) înscrierii în clasa I a tuturor copiilor în vârstă de 7 ani și a copiilor în vârstă de 6 ani împliniți până la data începerii anului școlar, dacă aceștia au frecventat grupa pregătitoare și dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susținătorilor legali;

b) înscrierii în clasa pregătitoare a tuturor copiilor în vârstă de 6 ani împliniți până la data începerii anului școlar, dacă nu au frecventat grupa pregătitoare , precum și a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic, dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susținătorilor legali și dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare;

c) cuprinderii întregii generaţii de absolvenţi ai clasei a VIII-a în învăţământul liceal, ciclul inferior.

Foarte important, potrivit articolului 112 din Metodologie, constituirea formaţiunilor de studiu se face astfel: 1. grupa de început din învăţământul preşcolar va fi constituită la limita maximă de 20 de copii, în mediul urban şi spre limita maximă de 20 de copii, în mediul rural; 2. clasa de început din învăţământul primar va fi constituită la limita maximă de 25 de elevi, în mediul urban şi spre limita maximă de 25 de elevi, în mediul rural; 3. clasa de început din învăţământul gimnazial va fi constituită la limita maximă de 30 de elevi, în mediul urban şi spre limita maximă de 30 de elevi, în mediul rural; 4. clasa de început din învăţământul liceal va fi constituită din 28 de elevi; 5. clasa de început din învăţământul postliceal va fi constituită la limita maximă de 30 de elevi; 6. grupa/clasa de copii/elevi în învățământul special va fi constituită la limita maximă de 12 pentru cei cu deficiențe ușoare și/sau moderate ; 7. grupa/clasa de copii/elevi în învățământul special va fi constituită la limita maximă de 6 pentru cei cu deficiențe grave.

 Rețeaua școlară ar trebui ajustată

Pentru anul şcolar 2012-2013, propunerile pentru proiectul planului de şcolarizare şi al reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar se vor elabora de inspectoratele şcolare. Fiecare inspectorat şcolar va realiza un studiu prin care va fundamenta proiectul planului de şcolarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice şi economice. La elaborarea acestuia vor fi implicaţi profesorii consilieri din centrele şi cabinetele şcolare, specialişti din centrele judeţene/ale municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, din cadrul centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de asistenţă psihopedagogică, cadre didactice de la toate nivelurile de învăţământ, sindicatele din învăţământ, reprezentanţii organizaţiilor judeţene/ ale municipiului Bucureşti ale părinţilor, autorităţile locale (prefecturi, consilii judeţene, consilii locale etc.) şi Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Componentele acestui studiu vor viza: 1. analiza posibilităților de cuprindere a absolvenţilor claselor a VIII-a pentru continuarea studiilor prin ciclul inferior al liceului, în funcție de oferta educaţională structurată pe rute educaţionale prin tipurile de şcoli din cadrul reţelei din zonă sau zonele apropiate; 2. analiza opţiunilor elevilor claselor a VIII-a; 3. analiza opţiunilor absolvenţilor şcolilor de arte şi meserii din învățământul special , promoţia 2012, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), învăţământ de zi, în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu, în domeniul care răspunde tendinţelor de dezvoltare economică a zonei; 4. analiza opţiunilor absolvenţilor anului de completare seral, promoția 2012, a anului de completare zi, învățământ special, precum și a absolvenților din seriile anterioare , pentru clasa a XII-a învăţământ liceal seral (ciclul superior) și pentru clasa a XII-a învăţământ liceal special zi/seral (ciclul superior); 5. analiza opţiunilor absolvenţilor ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică pentru clasa a XI-a, învăţământ liceal de zi/seral (ciclul superior) sau pentru stagiile de pregătire practică; 6. analiza opţiunilor absolvenţilor clasei a IX-a, învățământ liceal pentru înscrierea în clasa a X-a, învățământ profesional; 7. identificarea calificărilor profesionale pentru care se va organiza şcolarizarea prin unitatea de învăţământ, pe baza tendinţelor de dezvoltare socială, economică şi a prognozei ocupării forţei de muncă în conformitate cu PLAI şi PRAI, în vederea orientării şi consilierii pentru carieră a elevilor din clasa a VIII-a, a absolvenţilor şcolilor de arte si meserii din seriile anterioare, a absolvenţilor ciclului inferior al liceului, a absolvenţilor anului de completare seral, promoția 2012, precum și absolvenților din seriile anterioare şi a elevilor cuprinşi în programul „A doua şansă”; 8. identificarea unităților de învățământ din mediul rural care pot organiza clase de învăţământ liceal-filiera tehnologică (ciclul inferior şi, după caz, ciclul superior al liceului), precum şi învăţământ postliceal; Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) şi Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) sunt documente de planificare elaborate în parteneriat, care prognozează nevoia de calificare pe termen mediu şi scurt, şi stau la baza procesului de fundamentare a cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013.

 Criteriile care vor comasa(desființa) școli

 Criteriile pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare sunt: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul învățământului în limbile minorităților naționale, criteriul geografic, criteriul socio-economic, oferta educaţională.  

 Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în cadrul criteriului legislativ se va urmări:

1. respectarea condiţiilor impuse prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

2. respectarea prevederilor OMECTS nr.3753/09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

3. respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

4. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

5. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

6. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii;

7. respectarea numărului de norme/posturi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fiecărui inspectorat școlar;

8. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866 /13.08.2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare şi a OMECTS nr. 3081/27.01.2010, OMECTS nr.3331/25.02.2010, OMECTS 5347/07.09.2011.

9. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1555 din 9 decembrie 2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;

10. respectarea prevederilor privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012, aprobate prin hotărâre de Guvern;

11. respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi notificărilor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la modul de fundamentare a proiectului planului de şcolarizare pentru fiecare nivel de pregătire, formă de învăţământ, limbă de predare, profil, specializare, domeniu, calificare profesională, de la toate unităţile de învăţământ care funcţionează pe raza teritorială a inspectoratului;

12. asigurarea resurselor umane calificate pentru toate nivelurile de învăţământ;

13. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării propunerii proiectului planului de şcolarizare prin învăţământ profesional şi tehnic – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) şi Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI).

14. respectarea Notei MECTS nr. 1942/11.11.2011 referitoare la emiterea avizului conform de către inspectoratele școlare în vederea reorganizării rețelei școlare.

 Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în cadrul criteriului economic se va ţine seama de :

1. analiza situaţiei claselor paralele, care la sfârşitul anului şcolar au efective sub limita minimă admisă şi a căror comasare se impune, fie la nivelul fiecărei şcoli, fie la nivelul localităţii/unităţii administrativ-teritoriale, în vederea respectării prevederilor privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012 aprobate prin hotărâre de Guvern;

2. încadrarea strictă în numărul de posturi stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare inspectorat şcolar;

3. analiza situaţiei claselor care au funcţionat cu efective sub limita admisă şi comasarea acestora la nivelul unităţii de învăţământ sau a localităţii/unităţii administrativ-teritoriale, astfel încât în anul şcolar 2012-2013 să fie respectate prevederile art. 63 alin. (1) privind efectivele admise conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

4. corectarea părăsirii timpurii a școlii prin organizarea programului „A doua șansă”;

5. crearea condițiilor pentru asigurarea învățământului în limbile minorităților naționale în conformitate cu prevederile art. 45, art. 46 și art. 63(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

 Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în cadrul criteriului demografic se va ține seama de :

1. analiza evoluţiei demografice a populaţiei şcolare în interval de 3-5 ani, a densităţii acesteia, a componenţei etnice, în vederea organizării în profil teritorial a reţelei şcolare în baza caietelor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică. Pentru nivelurile de studii specifice VET analiza evoluţiei demografice se va face conform PRAI şi PLAI;

2. analiza fenomenului de migrare internă a populaţiei de vârstă şcolară în zone apropiate şi corelarea cu repartizarea planului de şcolarizare folosind expertiza C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.;

3. asigurarea cuprinderii populaţiei de vârstă preşcolară şi de vârstă şcolară într-o formă organizată de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial şi liceal, inclusiv în ceea ce privește învățământul în limbile minorităților naționale.

 Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în cadrul criteriului geografic se va urmări :

1. promovarea unor măsuri dinamice care să permită accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor din mediul rural şi din mediul urban asigurând accesul elevilor din zone izolate geografic ori lingvistic;

2. promovarea unor măsuri dinamice care să permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban şi din mediul rural, cu ofertă de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (învățământ profesional, an de completare – învățământ special, stagii de pregătire practică, învăţământ liceal – filiera tehnologică şi învăţământ postliceal);

3. dezvoltarea calificărilor profesionale care valorifică mai bine tradiţia locală, corelate cu posibilitățile de inserție socio-profesională.

 Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în cadrul ofertei educaţionale se va ține seama de analiza nivelurilor educaţionale structurate pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, domenii şi calificări profesionale pentru care fiecare unitate de învăţământ poate organiza şcolarizarea în condiţii didactico-materiale optime, având în vedere oportunităţile de inserţie socio-profesională

Ediție Specială REPERE: Bacio la Gorj Tv cu hituri din toate timpurile

Mihai Vulpe-BACIO este invitatul lui Cornel Șomâcu la emisiunea REPERE de pe GORJ TV. E o poveste de viață a celui mai important cantautor din Gorj, cel care este socotit cel mai important Elvis al ultimilor ani. Despre Bacio și proiectele sale la GORJ TV într-o ediție specială miercuri, 28 decembrie 2011, ora 17.15. 

La RADIO TÂRGU-JIU

La Radio, 22 decembrie 2011

Marius Daea și Cornel Șomâcu la Radio Târgu-Jiu
La Radio Târgu-Jiu

LANSARE DE CARTE: ”Adio, frumoaselor zăpezi! de Ion Elena

Despre o carte eveniment

Invitați
Invitați la Muzeu
Cornel Șomâcu, Ion Elena, Dumitru Hortopan, Camelia Bibere și Marius Buzera

CRONICĂ DE CARTE

”Adio, frumoaselor zăpezi!” de Ion Elena

 

A văzut de curând lumina tiparului o carte necesară despre natura Gorjului, un paradis pe care profesorul Ion Elena nu obosește să îl cânte într-o poezie în proză absolut originală. Dascălul Ion Elena ne oferă un adevărat eveniment editorial subsumat ideii de frumos, de reîntoarcere permanentă la tradiții și la miracolul naturii neatinsă de efortul distructiv al omului. Cartea ”Adio, frumoaselor zăpezi!” a apărut în condiții grafice de excepție la Editura ”Măiastra” din Târgu-Jiu și are toate elementele pentru un titlu memorabil.

 Pentru autorul acestor rânduri constituie o plăcere deosebită să scrie despre cartea ”Adio, frumoaselor zăpezi!” aparținând colegului și prietenului, distinsul intelectual Ion Elena. Plăcerea este amplificată și de faptul că sunt unul dintre aceia care i-am sugerat cu mulți ani în urmă ca nenumăratele sale reportaje risipite în presa vremii să fie adunate într-o carte. Cred și acum ca și atunci că Ion Elena este un cântăreț neîntrecut al frumuseților Gorjului, un Geo Bogza al vremurilor noastre. Sunt bucuros și mai mult că am reușit să îl aduc pe domn profesor săptămânal în paginile VERTICALULUI și asta de o perioadă de timp destul de lungă.

Cine urmărește presa ultimilor ani descoperă noțiunea de eveniment editorial poate mult prea des, cu siguranță că multe din cărțile respective sunt cel mult ”un nume adunat pe-o carte” cum spunea Tudor Arghezi. Cartea lui Ion Elena este mult mai mult, e o lucrare care nu ar trebui să lipsească din biblioteca fiecărui gorjean care se respectă. Pe cărările Gorjului, așa cum umbla odinioară Calistrat Hogaș pe cărări de munte, Ion Elena te poartă pretutindeni unde ai ceva de văzut.  Cine crede că e vorba doar de o proză descriptivă se înșeală amarnic, e vorba de o reîntoarcere în timp care are doar ca pretext natura, e vorba de curgerea inexorabilă a timpului.

Reporter neobosit al Gorjului încă din anii ”80 ai secolului trecut, Ion Elena este un cunoscător și un utilizator avizat al genului. Citindu-l pe Ion Elena ai senzația că ești acolo, că vezi spectacolul naturii dar simți, în același timp, cum se scurge timpul, că suntem muritori și ne bucurăm efemer de toate aceste bogății. Proza lui Ion Elena are, pe lângă stilistica deosebită, și nuanțe de manifest pentru salvarea naturii, o retorică extrem de necesară în acești ani de agresiuni asupra naturii.

Cei care țin în mână cartea ”Adio, frumoaselor zăpezi!” au o mare dilemă de unde să înceapă lectura. Chiar dacă autorul a grupat textele într-o ordine normală și firească, fiecare cititor poate să își facă propria sa ordine iar rezultatul nu va fi decât benefic. Astfel, de la texte gen: ”Adio, frumoaselor zăpezi!”, ”Fotografii din iernile trecute”, ”…Zăpezile călătoare”, ”Iarnă, lângă Parâng” sau ”Ajutați, oameni, iernile să ningă!”, toate dedicate naturii și figurat trecerii timpului, ajungem la texte dedicate unor bogății naturale ale Gorjului cum ar fi: ”Tismana, dincolo de negură”, ”Peștera Muierilor-minunea de la Baia de Fier” și ”Fantezii în Peștera Cloșani”. Dar poate cartea nu ar avea un conținut de luat în seamă fără ”Cântec la Hobița”, ”Scrisoare dascălului meu” sau ”Dăscălița”. Sunt tot atâtea invitații la lectură pe care un cititor avizat nu poate să le piardă.

S-ar mai putea spune multe despre această carte dar nimeni nu ar putea-o face mai bine ca scriitorul Ion Popescu-Brădiceni, prefațatorul cărții: ”Ion Elena reprezintă pentru mine un scriitor de sărbătoare, un trans-romantic și un trans-simbolist. Procedează ca un alchimist medieval și totodată contemporan, simultan magic și mitic. Reveria și melancolia îl incumbă temerarului său partener de dialog nostalgia unor tărâmuri de vis, a unor vremuri imemoriale pe când la baza oricărui gest cotidian stătea o taină/un ritual, un arhetip și, la baza oricărei rostiri, se întresitua o euharistie.”

Așteptăm deci, și pe această cale lansăm o provocare, noi sărbători ale spiritului semnate Ion Elena.

REPERE: Controverse despre Decembrie 1989?

Emisiunea REPERE  are ca temă controversele despre DECEMBRIE 1989, ”lovitură de stat” sau ”revoluție”?.

Invitați: Col(r) Dumitru Dănău, fost ofițer de Securitate

                   Prof. Ion Priescu, fost inspector școlar

Cine a fost odată-n Gorj: REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989, LUMINI ȘI UMBRE

Deși au trecut 22 de ani de la evenimentele din 1989, necunoscutele față de cele întâmplate atunci se păstrează sau poate chiar s-au adâncit. Cu atât mai puțin cunosc despre evenimentele de atunci tinerii care s-au născut după sau erau prea mici să înțeleagă ce se întâmplă. Despre evenimentele din decembrie 1989 s-a vorbit la Simpozionul Județean ”Revoluția din decembrie 1989, lumini și umbre” organizat de catedra de istorie de la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”.

 

Pentru această manifestare dedicată celor întâmplate în decembrie 1989 și-au dat mâna mai multe instituții – Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”. La întâlnirea de la Muzeul Județean au participat elevi și profesori din județele Galați, Dolj și Bihor.

La emisiunea ”Cine a fost odată-n Gorj” telespectatorii vor putea să vadă câteva fragmente din cele prezentate în fața elevilor de către prof. dr. Gheorghe Nichifor, președintele Societății de Științe Istorice, filiala Gorj, prof. dr. Marcela Mrejeru, directorul Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” și scriitorul Dumitru Dănău, fost ofițer de Securitate până în anul 1989.

Din cele prezentate de invitați dar și din întrebările elevilor a rezultat că generația tânără cunoaște foarte puține despre evenimentele din decembrie 1989 dar și gradul de interes scade pe măsură ce ne depărtăm de momentele de atunci. Decembrie 1989 rămâne un moment foarte controversat care nu va fi prea curând lămurit, atât din cauza patimilor politice dar mai ales datorită faptului, prezentat de reprezentanții Arhivelor și Muzeului Județean, că accesul la documente se va amâna,uneori, pentru câteva decenii. Revoluție, cum spun manualele de istorie, sau lovitură de stat, mișcare populară și alte titulaturi oferite de presă, cele întâmplate în decembrie 1989 rămân învăluite în mister.

Simpozion Județean: ”Revoluția din decembrie 1989, lumini și umbre”

 

Colonelul(r) Dumitru Dănău

Program Simpozion ”REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989-LUMINI ȘI UMBRE”

COMUNICĂRI

 ”Premise geopolitice și sociale ale Revoluției din decembrie 1989”-prof. dr. Gheorghe Nichifor, președinte Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj

”Revoluția din decembrie 1989, lumini și umbre”-prof. Cornel Șomîcu, director Săptămânalul VERTICAL

”Decembrie 1989, fapte și ipoteze”-prof. dr. Albinel Firescu, muzeograf Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”, Târgu-Jiu

”Mărturii  despre decembrie 1989”, prof. dr. Marcela Mrejeru, director Colegiul Tehnic Henri Coandă” Târgu-Jiu

”Decembrie 1989 în imagini de arhivă”-prof. Andrei Popete-Pătrașcu, secretar trezorier Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj

”1989, momentul schimbării”-prof. Ion Hobeanu, cercetător Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale

 

REVOLUȚIA TRĂITĂ

-Col.(r)  Dumitru Dănău-scriitor

-prof. Grigore Haidău-scriitor

-prof. Ion Priescu-președinte CAR Învățământ Târgu-Jiu

-prof Dan Pupăză-viceprimar Comuna Arcani

Manifestarea va putea fi văzută la emisiunea ”Cine a fost odată-n Gorj” de la GORJ TV.

REPERE despre calitatea învățământului din școlile Gorjului

Temă: ”Școlile Gorjului în fața evaluării A:R.A.C.I.P”
Invitați: prof. Aurel Popescu-director Școala Generală ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, expert A.R.A.C.I.P
            prof. Emilia Țuculină-formator A.R.A.C.I.P.

Simpozion Județean despre Revoluția română din 1989

Cine a fost odată-n Gorj: Gheorghe Nichifor despre ”Aspecte ale vieții cotidiene din Gorj în mărturii ale vremii(1938-1947)”

Emisiunea ”Cine a fost odată-n Gorj” din 12 decembrie 2011 propune telespectatorilor un subiect mai puțin întâlnit în cărțile de istorie, cum trăiau românii(gorjenii) în anii celei de-a doua conflagrații mondiale. Această incursiune în cotidian ne este facilitată de apariția lucrării  ”Aspecte ale vieţii cotidiene din Gorj în mărturii ale vremii (1938-1947)” semnată de Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor și Andrei Popete-Pătrașcu.

Prin intermediul acestei cărți, telespectatorii sunt purtați în acei ani grei de dictatură regală, apoi de război și de instaurare a regimului comunist. Concluzia autorilor, vizibilă prin elementele de arhivă prezentate, viața mergea înainte iar gorjenii își duceau traiul modest influențați în mai mică sau mai mare măsură de evenimentele politice. Pentru memorialistul cotidianului sunt de reținut și fapte de genul schimbării unor primari pe criterii clientelare, construirea unor obiective cum ar fi continuarea lucrărilor la calea ferată Bumbești-Livezeni, construcția de șosele, poduri și fântâni, dispariția unor personalități ale Gorjului(”eroul de la Budapesta”, generalul Măldărescu; Lazăr Arjoceanu, un uriaș om de cultură; Numai Frumușeanu, fost parlamentar; George Sfetea, cumnatul lui George Coșbuc; Ștefan Bobancu, primul director al Liceului ”Tudor Vladimirescu”; Grigore Iunian, fost ministru al Justiției, Archir Iancu, profesor eminent, Ion Popescu-Voitești, marele geolog ș.a.), catastrofe naturale(cutremurul din 1940) și morții războiului, majoritatea familiilor din Gorj având pierderi ireparabile.

Gheorghe Nichifor ne asigură că în carte nu au fost ignorate nici numele importante din viața județului ca  Gheorghe Tătărescu, Grigore Iunian, I.D. Isac, Grigore Geamănu, Sabin Velican, V. Cărăbiș, I. Rădoi, V. Militaru, Grigore Pupăză, Nicolae Hasnaș și nici evenimentele importante în plan național: pierderea alegerilor de către partidele democratice, instaurarea dictaturii, pierderile teritoriale din vara anului 1940, preluarea puterii de către armată și legionari, participarea României la război și instaurarea regimului comunist.

Date și imagini din perioada menționată la emisiunea ”Cine a fost odată-n Gorj” de la Gorj Tv la ora 18.30.

REPERE: Incendiile, o problemă de prevenire pentru gorjeni

 

 

Tema: ”Incendiile, de la prevenire la combatere”
Invitați: maior Alin Drăgan-Șef Serviciu Prevenire ISU Gorj
           locotenent Mihai Avramescu-purtător de cuvânt ISU Gorj

Cine a fost odată-n Gorj: Dumitru Dănău, o poveste numită viață

În această săptămână, telespectatorii Gorj Tv  sunt oaspeții lui Dumitru  Dănău, fost ofițer de Securitate în  contraspionaj iar acum un scriitor cunoscut în Gorj.  L-am găsit pe Dumitru Dănău la Câmpofeni în casa lăsată de părinții și unde s-a întors după evenimentele din decembrie 1989. Dumitru Dănău este o carte deschisă despre secolul XX, două din lucrările sale-”Cu moartea pre moarte călcând” și ”Culorile Focului”-fiind veritabile repere în domeniu.

 

Pentru cei care îl cunosc mai puțin, Dumitru Dănău este un fost ofițer de Securitate în Direcția Contraspionaj dar și un scriitor apreciat, câteva titluri de cărţi care ne vin în minte: „Comandouri antiteroriste “-1980, “Biografie de împrumut”-1982, “Eucharistii”-2008 , “…Cu moartea pre moarte călcând…”-2008, ”Culorile Focului”-2010  , ”Comoara din legendă”-2011 ș.a.

A început să lucreze în Securitate în 1961, primii 15 ani lucrând în contraspionaj. A continuat apoi ca șef al Oficiului de Informare Documentară din Ministerul de Interne și redactor șef al revistei Securității. Ultimii ani înainte de Revoluție i-a petrecut în cadrul Serviciului Central de Analiză și Sinteză din Ministerul de Interne. Aici l-au găsit evenimentele din decembrie 1989, el fiind cel care i-a întâmpinat pe revoluționari la intrarea în clădire.

După Revoluţie, Dumitru Dănău s-a retras la Câmpofeni, în satul natal, părăsind activitatea operativă. Spune că nu regretă această renunțare pentru că a putut să-și urmeze cealaltă pasiune, literatura. ”Dacă prima mea carte dedicată specialiștilor s-a intitulat  Comandouri antiteroriste, am adăugat în acești ani  romanul  Cu moartea pre moarte călcând, despre al doilea război mondial, trei volume de poezii şi ultima carte, Culorile Focului“. Am foarte multe proiecte, sper să am timpul și vigoarea necesară să le duc la bun sfârșit”, povestește Dumitru Dănău.

Povestea  ofițerului de carieră și a scriitorului  Dumitru Dănău o puteți afla luni seara, pe Gorj Tv, la emisiunea ”Cine a fost odată-n Gorj”, de la ora 18.30.

 

 

PROPUNERE: 10 mai, zi națională

Istoricul Neagu Djuvara propune revenirea la data de 10 mai ca Zi Nationala, pentru ca atunci se marcheaza independenta statului roman. El a explicat la TVR Info ca data 10 mai nu trebuie legată exclusiv de monarhie, fiind vorba de o simplă întamplare că „acel 10 mai cand s-a proclamat in Parlamentul roman independența coincidea cu ziua monarhiei”: „Propun întoarcerea la ziua de 10 mai ca Zi Națională, pentru că nu e bine ca un stat să schimbe în fiecare regim data”.

O idee normală din partea uni istoric genial. Unde mai punem că istoric vorbind, 1 decembrie 1918 nu semnifică Unirea Mare cum s-a spus în anii 1990.

Ziua Națională marcată de Primăria Bălești și Școala Generală Ceauru

Festivitate la Monumentul Eroilor de la Biserica Ceauru