REFORMĂ Învățătorii și educatoarele devin profesori pe hârtii

Metodologie

privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor

 

CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

   Art. 1. – Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice calificate care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor.

 

   
CAPITOLUL II

  Cadrul conceptual

 

   Art. 2. – Evaluarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal se întemeiază pe paradigma abordării prin competenţe, ca modalitate de definire şi de recunoaştere a rezultatelor învăţării, formării iniţiale şi continue.

   Art. 3.(1) Competenţele sunt definite ca ansambluri integrative de cunoştinţe, deprinderi, motivaţii şi atitudini care mijlocesc comportamentul profesional şi garantează acţiunea expertă în domenii şi în contexte specifice de activitate pentru profesia didactică.

   (2) Principalele domenii în care se definesc competenţele profesionale dobândite formal, nonformal sau informal sunt:

   a) domeniul specialităţii, corespunzător disciplinelor de învăţământ şi funcţiei didactice deţinute de cadrul didactic;

   b) domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei;

   c) domeniul didacticii/didacticilor de specialitate;

   d) domeniul managementului educaţional şi al legislaţiei şcolare;

   e) domeniul tehnicilor de informare şi comunicare aplicate în procesele de predare şi învăţare, în managementul instituţional şi gestionarea datelor;

   f) domenii inter- şi transdisciplinare vizând strategiile alternative şi complementare de instruire, cercetarea şi inovarea, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social etc.

   Art. 4. – Sistemul de competenţe pe care se întemeiază prezenta metodologie preia şi adaptează la specificul profesiei didactice şi la cerinţele învăţământului preuniversitar românesc categoriile şi nivelurile de competenţă cu care operează Cadrul european al calificărilor (EQF – European Qualifications Framework) şi Cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior (CNCIS). Sistemul operează cu două categorii fundamentale de competenţe:

   a) competenţe profesionale:

   (i) competenţe cognitive;

   (ii) competenţe funcţional-acţionale;

   b) competenţe transversale:

   (i) competenţe de rol;

   (ii) competenţe de dezvoltare personală şi profesională.

   Art. 5. – Domeniile şi categoriile de competenţe se operaţionalizează prin descriptori generali şi specifici, respectiv:

   a) descriptori generali de competenţă:

   (i) capacitatea de a învăţa;

   (ii) capacitatea de a opera cu conceptele şi metodologia din ştiinţele educaţiei;

   (iii) capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul social şi cu cel profesional;

   (iv) capacitatea de analiză cognitivă şi evaluare axiologică a mediilor socioculturale şi politice, a evenimentelor şi a conjuncturilor ce au loc în viaţa comunităţii sociale;

   (v) abilităţi de operare pe calculator şi de acces la reţelele informatice de comunicaţii.

   b) descriptori privind competenţe profesionale:

   (i) capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din învăţământul preuniversitar;

   (ii) capacităţi de structurare logică şi transpunere psihopedagogică a conţinuturilor predării şi învăţării în specializarea obţinută prin studiile de licenţă sau, după caz, prin studiile de specializare de nivel liceal sau postliceal;

   (iii) cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţilor de consiliere a elevilor şi familiilor;

   (iv) capacitatea de a investiga şi soluţiona problemele specifice ale şcolii şi educaţiei;

   c) descriptori privind competenţe transversale:

   (i) autonomie şi responsabilitate;

   (ii) atitudine de relaţionare şi comunicare deschisă, sinceră, cooperantă, receptivă;

   (iii) disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un comportament;

   (iv) imaginaţie substitutivă, disponibilitatea de autoreglare a comportamentului în raport cu ceilalţi pe bază empatică şi de a recepta mesajele cu conţinut afectiv;

   (v) acceptarea evaluării din partea celorlalţi;

   (vi) integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică şi forţă de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunităţii sociale.

   Art. 6.(1) Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor se întemeiază pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a personalului didactic.

   (2) Nivelul de competenţă vizat şi atins prin programele şi activităţile formale, nonformale şi informale este evaluat în funcţie de:

   a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi utiliza în mod autonom capacităţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, unei anumite situaţii sau probleme;

   b) capacitatea cadrului didactic de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute.

   Art. 7. – Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal se fundamentează pe conceptele EQF privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi centrarea pe rezultatele învăţării.

   Art. 8.(1) Aplicarea principiului învăţării pe parcursul întregii vieţi presupune recunoaşterea şi integrarea în sistemul şi în strategiile de formare continuă a cunoştinţelor dobândite de personalul didactic în contexte formale, nonformale şi informale.

   (2) Contextele formale de învăţare, care includ şi locul de muncă, constau în programe şi activităţi de învăţare asistată de formatori abilitaţi în acest sens, în instituţii de formare acreditate. În acest caz, validarea şi recunoaşterea oficială a rezultatelor învăţării sunt asigurate prin parcurgerea şi promovarea programelor şi activităţilor respective.

   (3) Contextele nonformale şi informale de învăţare constau în activităţi de învăţare realizate individual sau în grupuri informale, fără asistare şi în afara programelor şi activităţilor de învăţare formală, prin autoinstruire sau schimburi de experienţă, prin activităţi de cercetare, prin participare la acţiuni ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice etc. În acest caz, pentru validarea şi recunoaşterea oficială a cunoştinţelor este necesară evaluarea rezultatelor învăţării de către organisme şi structuri abilitate, de regulă din instituţiile care organizează programe de învăţare formală.

   (4) Integrarea cunoştinţelor dobândite în diferite contexte se realizează prin sistemul de recunoaştere, transfer şi acumulare a creditelor profesionale.

   Art. 9. – Rezultatele învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe generale, profesionale şi personale pe care cadrul didactic le-a dobândit şi este capabil să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare. Centrarea pe rezultatele învăţării presupune că acestea sunt reperul principal în funcţie de care cunoştinţele se validează şi se recunosc oficial, indiferent de natura contextelor în care s-a produs învăţarea.

 

   
CAPITOLUL III

  Cadrul instituţional şi procedural

 

   Art. 10.(1) Intră în sistemul de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal numai cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele condiţii minimale:

   a) în învăţământul preşcolar, preşcolar special, primar, primar special, precum şi în palatele şi cluburile copiilor, educatoarele, educatorii, institutoarele, institutorii, educatoarele de sprijin, educatorii de sprijin, învăţătorii, învăţătoarele, învăţătoriieducatori, învăţătorii itineranţi/de sprijin, absolvenţi/absolvente cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli postliceale pedagogice acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

   (i) sunt titulari/titulare sau sunt încadraţi/încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării;

   (ii) nu au fost sancţionaţi/sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial „Foarte bine” în anul şcolar în care solicită recunoaşterea;

   (iii) au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării;

   (iv) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

   (v) au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei;

   b) în învăţământul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din învăţământul special, în învăţământul liceal şi postliceal, la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, maiştrii-instructori, absolvenţi cu diplomă ai unei şcoli de maiştri sau ai unei şcoli postliceale acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

   (i) sunt titulari sau sunt încadraţi prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării;

   (ii) au finalizat liceul cu diplomă de bacalaureat;

   (iii) deţin atestatul de formare psihopedagogică;

   (iv) nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul „Foarte Bine” în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial „Foarte Bine” în anul şcolar în care solicită recunoaşterea;

   (v) au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării;

   (vi) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

   (vii) au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei;

   c) în cluburile sportive şcolare şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, antrenorii, absolvenţi cu diplomă ai unei şcoli postliceale autorizate/acreditate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

   (i) sunt titulari sau sunt încadraţi prin suplinire în învăţământul preuniversitar la data solicitării;

   (ii) au finalizat liceul cu diplomă de bacalaureat;

   (iii) deţin atestatul de formare psihopedagogică;

   (iv) nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul „Foarte Bine” în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial „Foarte Bine” în anul şcolar în care solicită recunoaşterea;

   (v) au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ la data solicitării;

   (vi) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

   (vii) au participat la programe de formare continuă sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialităţii sau în domeniul psihopedagogiei.

   (2) Învăţătorii/Institutorii din palatele şi cluburile copiilor, antrenorii şi maiştrii-instructori care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) susţin şi o probă practică/orală eliminatorie de profil. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.

   (3) Proba practică/orală în profilul postului se susţine în faţa unei comisii, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, alcătuite din:

   a) preşedinte – directorul unităţii de învăţământ;

   b) membri – câte 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) şi un reprezentant al inspectoratului şcolar;

   c) secretar – un cadru didactic.

   (4) Pentru palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 3.

   (5) Pentru maiştrii-instructori, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 4.

   (6) Pentru antrenorii din cluburile sportive şcolare, proba practică de profil se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 5.

   Art. 11. – Recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal se realizează, pe baza documentelor justificative, la nivelul inspectoratelor şcolare de către o comisie numită de inspectorul şcolar general, cu următoare componenţă:

   a) preşedinte – inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;

   b) vicepreşedinte – inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane;

   c) membri – inspectori şcolari de specialitate, inspectori şcolari, metodişti ai inspectoratului şcolar, cadre didactice din învăţământul preuniversitar certificate în calitate de evaluatori de competenţe.

   Art. 12.(1) Dosarele cuprinzând documentele justificative, care atestă că sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite nonformal şi informal, se întocmesc la nivelul unităţilor de învăţământ şi se transmit inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane din cadrul inspectoratului şcolar.

   (2) Inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane centralizează situaţiile primite şi le înaintează comisiei numite pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal, care îşi desfăşoară activitatea permanent la nivelul inspectoratului şcolar, pentru evaluare. Sunt evaluate numai dosarele cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute la art. 10.

   Art. 13.(1) Grila de echivalare între cunoştinţele obţinute formal, nonformal şi informal şi creditele care se pot acorda pentru acestea este prevăzută în anexa nr. 1.

   (2) Se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, în cazul cadrelor didactice care ocupă funcţii pentru cadrele didactice care dobândesc minimum 100 de credite conform grilei de echivalare între cunoştinţele obţinute formal, nonformal şi informal şi creditele care se pot acorda pentru acestea.

   (3) Comisia de evaluare numită pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal întocmeşte periodic lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute la art. 10 şi care au dobândit cel puţin 100 de credite conform grilei de echivalare şi o transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară.

   (4) Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară verifică listele transmise şi elaborează ordinul ministrului pentru recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevăzute la art. 10 în vederea emiterii atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal.

   (5) Procedura de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal se finalizează cu acordarea Atestatului de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

   Art. 14. – Reprezentanţii sindicatelor reprezentative la nivel de ramură participă, în calitate de observator, la toate etapele de desfăşurare prevăzute de prezenta metodologie, au acces la documente şi pot consemna observaţiile în procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare.

   Art. 15. – Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1
 

 

   
GRILA DE ECHIVALARE

 

   
Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal la data depunerii dosarului

 

       
  Nr.
crt.
Criteriul Nr. de credite
  1.

Vechime la catedră

1 credit/an întreg vechime la catedră (Creditele nu
se fracţionează.)

  2.

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor
de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, finalizate cu Certificat de
competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă

Nr. de credite acordate conform normelor
metodologice de acordare a creditelor profesionale
transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  3.

Gradul didactic II

25 de credite

  4.

Gradul didactic II şi gradul didactic I

30 de credite

  5.

Student în curs de calificare, în specialitatea postului
ocupat, la programe de studii acreditate/autorizate

15 credite/an de studiu finalizat

Lasă un comentariu

2 comentarii

 1. cecilia zmau

   /  noiembrie 23, 2011

  astept noutati mai complete

  Răspunde
 2. High_skill_driver

   /  martie 9, 2012

  Ditnerea unui Titlu de Licentiat in Drept, dupa absolvirea Facultatii de Drept, 4 ani, 240 ECTS , ii poate conferi unui cadru didactic ce ocupa momentan functia didactica de maistru-instructor conducere -auto, autorizat si atestat de MT si cu gradu did. I titular la catedra de conducere auto, statutul ca are studii superioare Ciclul I de licenta in specialitatea conducere auto ? Si deci in consecinta poate fi incadrat pe functia didactica de profesor instruire practica ?
  Va multumesc !

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s