Dezbatere publică: Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de director de școală

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ

 

             Art. 1 Prezenta Metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 36, art. 60, art. 97, art. 234, art. 246, art. 257, art. 258 și art. 259 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

 

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2 (1) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (denumite în continuare unități de învățământ) pot candida  persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a)              au absolvit cu diplomă studii universitare de licență;

b)              sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246, alin. (3)/art. 257, alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011;

c)              sunt titulare în unitatea de învățământ respectivă și au o vechime la catedră de cel puţin 5 ani[1];

d)             dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani consecutiv şi nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar curent;

e)              nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

f)               sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;

g)              nu au desfășurat activități de poliție politică;

h)              la data susţinerii concursului, au vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta standard de pensionare.

(2)  La unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică se recomandă ca unul dintre directori să fie de specialitate (inginer, economist, medic etc.), iar la filiera vocaţională şi la unităţile de învăţământ special, se recomandă ca unul din directori să aibă specialitatea corespunzătoare profilului unităţii de învăţământ.

(3)  La unitățile de învățământ cu învățământ primar/preșcolar cu peste 20 de formațiuni de studiu   se recomandă ca unul dintre directori să fie profesor pentru învățământul preșcolar/primar.

(4)  În cazul unităților de învățământ preuniversitar în care există clase cu predare în limbi materne diferite, unul dintre directori este cadru didactic din rândul minorității.

(5) Incompatibilitățile la exercitarea funcțiilor de director și director adjunct sunt reglementate de prevederile art. 234 alin. (5) și art. 257 alin. (4)  din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Art. 3 (1) În condițiile vacantării funcției de director, conducerea interimară a unității de învățământ este exercitată  conform prevederilor art. 258 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(2) Cadrul didactic desemnat pentru conducerea interimară a unităţii de învăţământ poate beneficia de prevederile alin. (1) cel mult doi ani şcolari consecutivi.

 

 

 

Capitolul II

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

 

Art. 4 (1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct se organizează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, conform prevederilor art. 257 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(2) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ au obligaţia de a scoate la concurs, în decursul unui an şcolar, toate posturile de director / director adjunct vacante.

Art. 5 (1) Concursul de ocupare a postului de director şi director adjunct se organizează în două perioade ale anului şcolar: octombrie-noiembrie şi martie-aprilie. Data concursului se stabileşte de fiecare unitate de învăţământ, în acord cu instituţiile care desemnează reprezentanţi în comisiile de concurs, conform prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2) Concursul de director şi de director adjunct la aceeaşi unitate de învăţământ se poate organiza în aceeaşi sesiune, în zile diferite, primul fiind cel pentru ocuparea funcţiei de director.

Art. 6 (1) Consiliul de administrație al unității de învățământ, denumit în continuare consiliu de administrație, are obligaţia de a anunţa organizarea concursului, cu cel puţin 30 de zile înainte, în presa locală, și, de asemenea, prin afișare la sediul unității de învățământ, pe site-ul propriu și al inspectoratului școlar postul/posturile de conducere vacante, precum și informaţiile referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor. 

(2)  Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ adaptează fişa postului, tematica şi bibliografia de concurs, criteriile de evaluare a proiectului de dezvoltare instituțională, prevăzute în anexă la prezenta metodologie, pe care le afişează la sediul propriu, împreună cu perioada de înscriere, metodologia de concurs şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs. Modelele  vor fi particularizate de către fiecare unitate de învăţământ.  

(3) Înscrierea la concurs se încheie cu 10 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Sunt acceptaţi la înscriere numai candidaţii ale căror dosare întrunesc integral condiţiile cuprinse în prezenta metodologie.

(4) Consiliul de administrație afişează la sediul său, în cel mult 3 zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfăşurării concursului, cu specificarea programului zilnic, a locului de desfăşurare, precum şi lista cuprinzând candidaţii înscrişi.

(5)Consiliul de administrație înaintează graficul de desfăşurare a concursului Consiliului local/județean, inspectoratului școlar, și, după caz,  ministerelor şi instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv cultelor, cu cel puţin 6 zile înainte de data  concursului. Inspectoratul școlar transmite direcției de resort din MECTS graficele înaintate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ. 

(6) Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfăşurare a concursului, este adusă la cunoştinţa candidaţilor şi observatorilor, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte, de către președintele comisiei de concurs. Când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat din motive excepţionale şi care ţin de componenţa comisiei de concurs, secretarul sau un membru al comisiei întocmeşte un proces-verbal prin care se constată motivele din cauza cărora concursul nu se poate desfăşura. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei de concurs şi de observatorii prezenţi, iar concursul este reprogramat de către  consiliul de administrație al unității de învățământ, cu anunţarea celor implicaţi.

(7)Comunicarea consiliului de administraţie către inspectoratul şcolar, consiliul local/judeţean şi după caz, ministerelor şi instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv cultelor, privind reprogramarea concursului, este însoţită de copia procesului verbal menţionat anterior.

(8) Conform prevederilor art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, concursul are caracter public, exceptând timpul alocat probei scrise. În unele situaţii, preşedintele comisiei de concurs poate dispune întreruperea examinării şi eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine şi comportament necorespunzătoare.

(9) Presa poate realiza înregistrări/fotografii/preluări de imagine în timpul desfăşurării probei de interviu, doar cu acceptul persoanelor care apar în materialele respective.

Art. 7 (1)  Consiliul de administrație al unității de învățământ emite, cu 4 zile înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei de concurs și de elaborare a subiectelor de concurs, respectiv a comisiei de contestaţii.

(2) În cazul în care comisia de concurs și de elaborare a subiectelor de concurs sau comisia de contestaţii nu pot fi constituite legal, consiliul de administrație al unității de învățământ va solicita din consorțiu sau de la alte unități de învățământ completarea numărului de membri, conform prevederilor legale.

Art. 8 Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul unității de învățământ şi trebuie să conţină:

    1. cerere de înscriere;

    2. curriculum vitae (redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004) (anexa nr. 1);

    3. copii, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul, ale:

    a) certificatului de naştere şi, dacă este cazul, certificatului de căsătorie;

    b) actului de titularizare în unitatea de învăţământ în care funcţionează;

    c) adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului ştiinţific de doctor;

    d) carnetului de muncă sau documentului echivalent eliberat de unitatea de învăţământ, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completat la zi;

    e) hotărârilor judecătoreşti pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;

    f) altor documente doveditoare, avizate „conform cu originalul” de conducerea ultimei unităţi de învăţământ în care a funcţionat, care să susţină declaraţiile din C.V.;

    4. copii legalizate ale actelor de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă sau echivalentă, foi matricole etc.); legalizarea acestora se face la biroul notarului public;

    5. adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate (în original);

    6. adeverinţă cu punctajul şi calificativele pentru ultimii 3 ani (în original);

    7. certificat medical (în original) eliberat de un cabinet de medicina muncii, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

    8.  proiectul de dezvoltare instituțională pentru unitatea de învăţământ pentru care candidează, în plic sigilat;

    9. cazier judiciar (în original);

    10.declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă în original, care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

    11. opisul dosarului, în două exemplare; un exemplar se restituie cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea. Dosarul se numerotează pe fiecare filă, iar numărul total de file se consemnează în opis. După înregistrare nu se mai admite completarea cu documente a dosarului de concurs.

Art. 9 La sfârşitul perioadei de înscriere, secretarul unităţii de învăţământ înaintează  comisiei de concurs dosarele candidaţilor pentru verificare şi avizare în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, fiind  acceptate numai dosarele care îndeplinesc în totalitate condiţiile prevăzute la art. 2 şi art. 8 din prezenta metodologie. În caz contrar, dosarul se respinge şi se afișează motivele respingerii.

Art. 10 (1) Comisia de concurs și de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de director este constituită conform prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, după cum urmează:

a) preşedinte – un cadru didactic titular, cu cel puţin gradul didactic II, ales dintre cadrele didactice membre ale comisiei de concurs, prin vot secret, cu majoritate simplă;

b) 5 membri:

– un cadru didactic, personal de conducere, îndrumare și control din inspectoratul școlar, desemnat prin decizie a inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar;

– un reprezentant al consiliului local, respectiv judeţean, în funcţie de unitățile aflate în subordine, care să aibă studii echivalente cu cadrul didactic evaluat sau, în cazul în care acestea nu există, diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

– trei cadre didactice din unitatea de învăţământ, desemnate de consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă;

c) secretar – un cadru didactic din unitatea de învăţământ.

        Nici un membru al comisiei de concurs și de elaborare a subiectelor de concurs nu poate ocupa funcția de vicepreședinte sau președinte de partid politic, la nivel local, județean sau național, la data exercitării calității de membru în comisia de concurs.

(2) Comisia de concurs și de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct este constituită după cum urmează:

a) preşedinte –  un cadru didactic titular, cu cel puţin gradul didactic II, ales dintre cadrele didactice membre ale comisiei de concurs, prin vot secret, cu majoritate simplă;

b) 5 membri:

– un cadru didactic, personal de conducere, îndrumare și control din inspectoratul școlar, desemnat prin decizie a inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar;

– un reprezentant al consiliului local, respectiv judeţean,  în funcţie de unitățile aflate în subordine, care să aibă studii echivalente cu cadrul didactic evaluat sau, în cazul în care acestea nu există, diplomă de bacalaureat sau echivalentă.  

–  trei cadre didactice din unitatea de învăţământ, desemnate de consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă;

c) secretar – un cadru didactic din unitatea de învăţământ.

      Niciun membru al comisiei de concurs și de elaborare a subiectelor de concurs nu poate ocupa funcția de vicepreședinte sau președinte de partid politic, la nivel local, județean sau național, la data exercitării calității de membru în comisia de concurs.

(3) Pentru unităţile de învăţământ confesional, militar, de ordine publică și siguranță națională, unul din cadrele didactice membre ale comisiei de concurs va fi un delegat desemnat, după caz, de ministerul apărării, ministerele şi instituţiile de ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv al cultelor.

(5)               Subiectele, împreună cu baremul de evaluare al acestora, se realizează de către preşedinte şi membrii comisiei de concurs și de elaborare a itemilor/temelor pentru subiectele de concurs. 

(5)  Secretarul comisiei de concurs solicită, în scris, cu 30 de zile înainte de prima probă a concursului, ministerului apărării, ministerelor şi instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională, delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea de învăţământ militar, respectiv, pentru unitățile de învățământ de ordine publică și siguranță națională, și, prin inspectorul şcolar de religie, delegatul cultului pentru comisia de concurs de la unitatea de învăţământ confesional şi transmiterea nominalizărilor cel târziu cu 6 (şase) zile înainte de data concursului.

(6) La desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct sunt invitaţi să participe în calitate de observatori:

– reprezentantul Consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul;

– câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au organizaţii sindicale în unitatea de învăţământ; la unităţile de învăţământ la care nu există organizaţie sindicală, un reprezentant al salariaţilor de la unitatea şcolară pentru care se ţine concursul, ales în consiliul profesoral, prin vot secret, cu majoritate simplă;

– pentru unitățile de învățământ de nivel liceal, reprezentantul Consiliului elevilor.

Secretarul comisiei de concurs invită, în scris, observatorii să asiste la desfăşurarea concursului, cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării acestuia. Participarea observatorilor va fi confirmată printr-un document de desemnare/delegare eliberat de structura pe care aceştia o reprezintă. Neprezentarea observatorilor nu afectează legalitatea desfăşurării concursului.

(7) Secretarul şi observatorii participă la activităţile comisiei, dar nu se implică în examinarea şi evaluarea candidaţilor. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele de concurs şi de a-şi consemna observaţiile în procesul-verbal. Dacă în derularea concursului observatorii sesizează preşedintelui comisiei vicii de procedură sau de organizare, acesta are obligaţia de a remedia deîndată neajunsurile sesizate. În cazul în care sunt semnalate erori sau abuzuri referitoare la evaluarea candidaţilor, consemnate în procesul verbal, preşedintele comisiei va analiza situaţia semnalată şi va dispune măsurile legale care se impun.

(8) Observatorii nu au dreptul de a face sesizări privind corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului după încheierea acestuia, decât în situaţia în care nu s-a dat curs sesizării consemnate în procesul verbal.

Art. 11 (1) Concursul pentru funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ constă în următoarele probe:

a)    analiza şi evaluarea curriculumului vitae pe baza itemilor şi punctajului prezentate în anexa nr. 2 la  prezenta metodologie. Punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, este de 10 puncte.

b)    analiza şi evaluarea proiectului de dezvoltare instituțională propus de candidat. Punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, pentru această probă este de 10 puncte.

c)    rezolvarea subiectului alcătuit din 4 itemi/grile de management educaţional şi soluţia la studiul de caz. Punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, pentru această probă este de 20 de puncte, repartizate astfel:

• pentru fiecare item corect rezolvat: 2,5 puncte

• pentru studiul de caz: 9 puncte (conform criteriilor din anexa 6)

•  utilizarea calculatorului în rezolvarea subiectului de la proba c) se punctează cu 1 punct/membru comisie

(2) Toate probele sunt obligatorii.

(3) Punctajul total, ca sumă a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei este de maxim  200 de puncte (5 x 10=50 puncte proba a) + 5 x 10=50 puncte proba b) + 5 x 20=100 puncte proba c)), iar punctajul minim pentru promovarea concursului este de 140 puncte.

Art. 12 (1) Evaluarea curriculumului vitae se face de către preşedintele comisiei şi membrii acesteia, în plenul ei, în lipsa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajului menţionate în anexa 2, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae. Punctajul se aduce la cunoştinţa candidatului. În cazul în care se consideră depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea curriculum-ului vitae, asistând la reevaluarea acestuia.

(2) Evaluarea proiectului de dezvoltare instituțională se face de către comisia de concurs, în plenul ei, în lipsa candidatului. Punctajul se aduce la cunoştinţa candidatului. În cazul în care se consideră depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea proiectului de dezvoltare instituţională al unității de învățământ, asistând la reevaluarea acestuia.

(3)  La proba c) candidaţii au la dispoziţie 20 min. pentru rezolvarea itemilor/grilelor de management educațional, 30 min. pentru redactarea soluţiei identificate pentru studiul de caz şi 10 min. pentru prezentarea acesteia. Soluţiile furnizate sunt evaluate conform baremului elaborat de către comisia de concurs și de elaborare a  subiectelor.

(4) Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat este înscris în formularul-tip prevăzut în anexa 4 la prezenta metodologie.

(5) Punctajul obţinut de fiecare candidat se afişează în aceeaşi zi, după  finalizarea concursului.

Art. 13 (1) Sunt declaraţi „promovaţi” candidaţii care au realizat cel puţin punctajul minim.

(2) Este declarat „reuşit” la concurs candidatul „promovat” care a obţinut cel mai mare punctaj total.

(3) În cazul egalităţii de puncte este declarat „reuşit” candidatul „promovat” cu cel mai mare punctaj total la proba c). Dacă egalitatea se păstrează, departajarea se va face luându-se în considerare, în ordine, punctajele obţinute la proba b) şi în ultimă instanţă criteriul 1 – punctul B pentru directori, respectiv punctul A pentru directori adjuncţi – şi criteriul 2 punctul B din anexa2 a metodologiei.

Art. 14 Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul-verbal, în care consemnează desfăşurarea şi rezultatele concursului, precum şi menţiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de preşedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia şi de persoanele desemnate ca observatori.

Art. 15 Punctajele obţinute la fiecare probă şi punctajul total se afişează la sediul unităţii de învăţământ după încheierea concursului, în aceeaşi zi, o copie a rezultatelor fiind transmisă inspectoratului şcolar.

Art. 16 (1) Eventualele contestaţii se depun la secretariatul unităţii de învăţământ în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea punctajelor, iar consiliul de administraţie face publică lista contestatarilor, la sfârşitul celor 3 zile.

(2) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită după cum urmează:

a) preşedinte: un membru al corpului național de experți, desemnat prin decizie a inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar, din afara unității de învățământ și a inspectoratului școlar;

b) membri:

– un cadru didactic, personal de conducere, îndrumare și control, altul decât cel din comisia de concurs, desemnat prin decizie a inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar;

– două cadre didactice din unitatea de învăţământ, altele decât cele din comisia de concurs;

– un reprezentant al Consiliului Local/ Judeţean, altul decât cel din comisia de concurs.

c) secretar –  același cadru didactic care asigură secretariatul comisiei de concurs și de elaborare a subiectelor de concurs.

La lucrările comisiei de contestaţii sunt invitaţi, în scris, să participe în calitate de observatori  reprezentantul Consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ pentru care se organizează concursul şi câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură. La unităţile de învăţământ la care nu există organizaţie sindicală, este invitat, în scris, să participe reprezentantul personalului didactic de la unitatea de învăţământ pentru care se ţine concursul, ales în consiliul profesoral, prin vot secret, cu majoritate simplă.

(3) Secretarul şi observatorii participă la activităţile comisiei de contestaţii, dar nu se implică în soluţionarea contestaţiilor. Secretarul comisiei de contestaţii întocmeşte procesul verbal.

(4)Hotărârea comisiei de contestaţii se  afișează la sediul unității de învățământ în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ.

Capitolul III.

NUMIREA ÎN FUNCȚIILE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT

Art. 17 (1) Numirea în funcţiile de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se face în urma reuşitei candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante, organizat potrivit prezentei metodologii.

(2) Validarea rezultatelor concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct se realizează conform prevederilor art. 258 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(3)  În urma concursului, directorii/directorii adjuncți de la unitățile de învățământ cu personalitate juridică sunt numiți pe o perioadă de 4 ani.

(4) Contractul de management educaţional se încheie pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcția de director, conform prevederilor art. 257 alin. (3) și ale art. 258 alin. (4) din Legea educației naționale nr.1/2011.

(5) Directorul adjunct încheie contract de management educațional cu directorul unității de învățământ, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcția de director adjunct.

(6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, înainte de emiterea deciziei de numire în funcția de director, consiliul de administrație solicită avizul consultativ al organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară,  avizul consultativ al grupului parlamentar al minorităților naționale, conform prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(7) Numirea directorilor de unități de învățământ particular se realizează conform prevederilor art. 60 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(8) Numirea directorilor unităților destinate activităților extrașcolare, încheierea contractelor de management se realizează conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(9) Directorul CJRAE încheie contract de management educațional cu președintele consiliului județean, pe o perioadă de  4 ani de la data numirii în funcție.

(10)  Modelul de contract managerial este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

(11) În conformitate cu prevederile Codului muncii, numirea directorilor şi directorilor adjuncţi se face cu o perioadă de probă de 120 de zile, inclusă în durata contractului de management educaţional.

Art. 18 Cu 15 zile înainte de finalizarea perioadei de probă, consiliul de administraţie al unității de învățământ se întrunește într-o ședință pentru a evalua activitatea desfășurată de director în perioada de probă, pe baza itemilor consemnați în fișa de evaluare. La finalul ședinței, în prezența directorului, Consiliul de Administrație hotărăște dacă contractul managerial al directorului în cauză se derulează în continuare/încetează la finalul perioadei de probă. Hotărârea va fi adusă la cunoștința primarului și inspectoratului școlar.

Art. 19. Directorul unităţii de învăţământ înaintează consiliului de administraţie, cu 15 zile înaintea expirării perioadei de probă, fișa de evaluare și aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite în funcţia de director adjunct.  Consiliul de administraţie stabileşte, pe baza fişei de evaluare şi în prezenţa directorului adjunct, punctajul obţinut şi aprecierea potrivit căreia acesta corespunde/nu corespunde postului ocupat.  La finalul ședinței, Consiliul de Administrație hotărăște dacă contractul managerial al directorului în cauză se derulează în continuare/încetează la finalul perioadei de probă. Hotărârea va fi adusă la cunoștința primarului și inspectoratului școlar.

Art. 20. Contractul de management educaţional al persoanelor numite în funcţiile de director/director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat încetează:

1)     la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

2)     în cazul în care, la evaluarea efectuată pentru perioada de probă, activitatea persoanei nu corespunde din punct de vedere managerial;

3)     dacă, pe perioada mandatului, directorul a obţinut în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei speciale efectuate de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti ori de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului calificativul „nesatisfăcător”;

4)     pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau care angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală sau este sancţionat conform prevederilor art. 280 alin. (2) lit. e,f din legea 1/2011, a educaţiei naţionale;

5)     în cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular în învățământul preuniversitar;

6)     în cazul în care persoana îşi pierde calitatea de membru al corpului național de experţi în management educaţional;

7)     în cazul eliberării din funcţie, prin hotărârea Consiliului de Administraţie al unității de învățământ, cu votul a 2/3 dintre membri, conform prevederilor art. 258 alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011;

8)     în cazul în care, în timpul exercitării mandatului, decide să ocupe o funcţie de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau naţional;

9)     prin renunţarea directorului/directorului adjunct la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;

10)     prin acordul părţilor;

11)     la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

12)     prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a persoanei care ocupă funcția de conducere;

13)      în cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau a restructurării reţelei şcolare.

Art. 21. În toate situaţiile în care contractul de management educaţional încetează,  consiliul de administrație al unității de învățământ/inspectoratul școlar/Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului emite decizie/ordin de ministru de eliberare din funcţie, după caz, respectiv comunicare a sancțiunii, conform prevederilor art. 280-283 din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

Art. 22. Eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ particular și confesional se realizează conform prevederilor art. 258 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

 

Capitolul IV

 DISPOZIȚII FINALE

Art. 23. Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor competente, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc, în plus, şi la invalidarea rezultatelor concursului şi reprogramarea acestuia, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului.

Art. 24. (1) Sesizările care vizează nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau cele referitoare la valabilitatea documentelor de la dosarul de înscriere la concurs, dovedite înaintea sau în timpul concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs.

    (2) Sesizările menţionate la alin. (1), dovedite după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea deciziei/ordinului de numire, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat promovat. În cazul în care nu există niciun alt candidat promovat, concursul se reprogramează.

    (3) Numirea în funcție a persoanei menționate la alin. (2) se realizează, după caz, conform prevederilor art. 17 din prezenta metodologie.

    (4) Candidatul şi persoanele responsabile, care au încălcat prevederile prezentei metodologii, se sancţionează potrivit legii.

Art. 25. Preşedinţii, membrii şi secretarii comisiilor, precum şi persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, sau relaţii conflictuale cu vreun candidat, precum și că nu îndeplinesc funcția de  vicepreședinte sau președinte de partid politic, la nivel local, județean sau național, în perioada exercitării calității de președinte/membru/secretar în comisia de concurs.

Art. 26. Dosarele de înscriere la concurs a candidaţilor, borderourile de notare ale membrilor comisiei de concurs, grilele de evaluare a curriculum-urilor vitae şi proiectelor de dezvoltare instituțională, lucrările scrise ale candidaţilor se arhivează şi se păstrează în unitatea de învăţământ timp de 2 (doi) ani.

Art. 27. Toate costurile generate de organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, unitățile destinate activităților extrașcolare, unitățile conexe și unitățile de învățământ particular sunt suportate de unitatea de învățământ preuniversitar

 
Lasă un comentariu

37 comentarii

 1. ovidiu

   /  iunie 18, 2011

  Cand se va organiza concursul?

  Răspunde
 2. Metodologia arata bine, dar este valabila incepand cu acest an?
  Cand se va organiza concursul? In unitatea noastra mandatul celor doi directori inceteaza la sfarsitul lunii august.

  Răspunde
 3. Ionel Stela

   /  septembrie 1, 2011

  Metodologia de numire a directorului nu se respecta intotdeauna. La mine in unitate este numit director de unitate educatoare care nu are nici cel putin gradul didactic II (conform metodologiei), desi in unitate exista cadre didactice cu studii superioare si grad didactic I, II si cu o activitate profesionala deosebita. Asa a decis primarul comunei, asa a aprobat si ISJ. Unde este eroarea? Unde va ajunge invatamantul ? De ce nu se respecta metodologia? Mai exista motivatia pentru calitatea invatamantului?NU…imi pare rau ca spun acest lucru. Raspund Domnului Tulac Ioan Care metodologie? in acest caz? Sa aveti un an scolar mai bun.

  Răspunde
  • somicucornel

    /  decembrie 29, 2011

   Îmi cer scuze ca abia acum am găsit puțin timp de dialog. E vina doar a celor din lumea școlii că se lasă călcați în picioare, altfel guvernanții s-ar gândi de două ori când fac abuzuri. Lumea școlii nu se ridică și iată unde am ajuns! Cred însă că ne complacem și unii dintre noi în această situație pentru că ne complacem în ”noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc”. Rezultatul? Îl vedem pe străzi! Bănuiesc că nici dumneavoastră nu vă place ce vedeți?

   Răspunde
 4. Ionel Stela

   /  septembrie 3, 2011

  Nu mai este nimeni interesat de calitatea invatamantului? Primarii trebuie lasati sa-si faca jocurile politice aruncand cu naroi in cadrele didactice? De ce nu se cere parea cadrelor din uniatea respectiva in ceea ce priveste alegerea directorului? Mai rau ca pe vremea lui…. Astept si eu un raspuns. Va multumesc

  Răspunde
 5. Aveti perfecta dreptate, cred ca oriunde in Romanaia noastra politicul dicteaza si face legea dupa bunul plac. De asemenea s-a confirmat faptul ca nu se tine cont de performanta sau pregatirea cadrului didactic desemnat a fi lider intr-o unitate scolara, desi ar trebui sa se tina cont ca un lider trebuie sa fie exemplu pentru ceilalti, sa fie ,,cel mai bun dintre cei mai buni”. Va urez un an scolar mai bun si sa vi se implineasca dorintele.

  Răspunde
 6. Ionel Stela

   /  septembrie 10, 2011

  Va multumesc si traiesc cu speranta ca cineva se va ocupa si de toate aceste nereguli macar pentru elevi daca noi dascalii nu mai meritam respect.

  Răspunde
 7. Alice

   /  octombrie 9, 2011

  O tara minunata…ce competenta,calitate sau tot ce presupune un management educational viabil.O metodologie unde citva oameni ai scolii si unul al primarului, vor pune umarul pentru ca sa fie directorul ce raspunde la toate „cerintele”.Raspunde clanului scolii,clanului partidului si isi mai „aplica” si razbunarile demult asteptate ,pe oamenii care ii pastoreste si care i-a mai spus citeunele.Acum vine infernul,sa mai poti spune ceva despre neregulile din scoli?Cadrele didactice vor deveni simple marionete, care daca au curajul sa nu zimbeasca atunci cind sunt apostrofate,umilite sau se sterge pe jos cu ele,pot sa isi ia adio de la locul de munca. Oameni competenti dar care nu vor suporta umilinta ,vor trebui sa plece.A sosit marea „casapeala” in invatamint!!!

  Răspunde
 8. cu siguranta vor da examen,in scoala sau…in alta parte,dar e necesar un examen

  Răspunde
 9. Catalin

   /  noiembrie 17, 2011

  Am fost director pana pe 5 octombrie cand am fost inlocuit cu un membru PDL al scolii…

  Răspunde
  • somicucornel

    /  decembrie 29, 2011

   Aveți două variante dacă nu ați fost înregimentat politic, alegeți un partid de la Putere sau unul din Opoziție. Altfel, trăim în România și totdeauna a fost așa! Din nefericire, pentru unii a devenit normalitate!

   Răspunde
 10. Bota Claudia

   /  decembrie 1, 2011

  Cum poti sa intri in Corpul expertiilor fiind cadru didactic care intrunesti acele conditii specificate ?(unde te adresezi ?)

  Răspunde
  • somicucornel

    /  decembrie 29, 2011

   În momentul când se va da drumul la procedură, toate operațiunile se vor desfășura prin intermediul CCD-urilor, ca și în cazul noului grad didactic. Mă tem insă că e vorba de o procedură foarte lungă care se va finaliza prin 2013-2014.

   Răspunde
 11. Vlad

   /  decembrie 17, 2011

  In corpul expertzilor intra doar cei care au carnet de partid …

  Răspunde
  • somicucornel

    /  decembrie 29, 2011

   Cred ca faza se va prelungi cel puțin până in 2013, nu este obligatoriu să fie același partid la guvernare!

   Răspunde
 12. Marilena

   /  februarie 23, 2012

  Buna ziua! As dori sa aflu cum poate ( sau daca se poate ca) un invatator sau educator ocupa functia de director? Cum reuseste sa-si faca atunci datoria la clasa si in acelasi timp si datoria de director din moment ce cele doua se suprapun? Eu stiu ca invatatorii nu pot fi degrevati de ore precum profesorii! Multumesc!

  Răspunde
  • Maria

    /  martie 19, 2015

   Este cel mai competent acela care simte pulsul problemelor din scoala, nu imbuibati din birouri.Cine este director, trebuie sa fie energic, activ, sa stea printre elevi, nu sa doarma in birou.Sa plece directorii incompetenti si pusi politic.

   Răspunde
 13. High_skill_driver

   /  martie 9, 2012

  Detinatorul unui Titlu de Licenta in Drept, conferit de catre o universitate acreditata prin lege in urma absolvirii Facultatii de Drept, 4 ani, 240 ECTS, incadrat ca maistru instructor conducere-auto gradul didactic I, titular la catedra de conducere auto/tractor,poate fi incadrat ca profesor instruire practica ?
  Sau mai pe romaneste, studiile superioare juridice sunt considerate studii in specialitate pt instructorul auto ?
  Va multumesc

  Răspunde
 14. High_skill_ professional_driver

   /  martie 13, 2012

  Imi permiteti sa va contrazic total ? Intr-o discutie privata,va pot relata pe ce mi-am intemeiat aceasta pledoarie.

  Răspunde
 15. Patron Scoala de pilotaj

   /  martie 14, 2012

  Dvs detineti permis de conducere pt vreo categorie de autovehicule ? Si daca DA, , atunci cand ati efectuat pregatirea in cadrul legal al unei scoli de soferi, ce v-a invatat instructorul auto ? Cum sa reparati un autovehicul, sa il demontati, sa il construiti sau cum sa va insusiti deprinderi si indemanari ale conducerii autovehiculului cu obligativitatea respectarii cadrului lagal al circulatiei pe drumurile publice ?!?
  Deci instructorul auto a avut misiunea sa va invete in mod practic respectarea legislatiei rutiere in calitate de conducator auto si participant la traficul rutier.
  Cu stima

  Răspunde
 16. Cristi

   /  martie 20, 2012

  Acest corp de experti trebuia organizat incepand cu anul scolar 2012-2013, insa au fortat nota.Ei fac o lege si culmea tot ei nu o respecta au ajun s de ras. Acum atrag atentia ca o serie intreaga de invatatori s-au inscris la Spiru Haret la plesneala si in august 2011 au absolvit chipurile aceasta facultate la ID, insa ministerul vine cu un ordin de echivalare care spune ca cei care au absolvit o facultate dupa promulgarea legii nationale trebuie sa-si depuna dosar de echivalare. Se pare ca la Neamt acest lucru nu este valabil si cei care sunt in aceasta situatie nu au nevoie de echivalare pentru ca sunt inregimentati la PDL si totodata detin si functii de directori cu delegatie si daca s-ar organiza acum concurs ei nu sunt profesori ci simplii invatatori. Ce lege permite ca acesti invatatori sa fie platiti ca profesori daca ei nu au decat adeverinte sau diplome neechivalate. Sa citim legea……..ca de aia ati facut-o PDL

  Răspunde
 17. Cristi

   /  martie 20, 2012

  PDL=ISJ NEAMT

  Răspunde
 18. Cristina

   /  aprilie 23, 2012

  Cum se poate organiza un concurs de directori cand ambii candidati sunt membri ai CA? De ce nu si o proba de limba straina, ca pana la urma avem pretentii si ambitii de euripeni, dar nu stim sa deschidem gura in alta limba decat in cea materna, limba pe care unii o maltrateaza la greu.

  Răspunde
  • somicucornel

    /  aprilie 23, 2012

   Nu cred că ar trebui să fie o problemă, pentru că din comisie fac parte doar reprezentanţii CA. Despre ce va trebui să cuprindă concursul e clar, e lege în vigoare, limba străină se compensează cu Google-ul, cum zice Băsescu. Doar că directorii puşi politic au alte probleme:
   -nu cunosc legislaţia şcolară
   -nu pot folosi computerul
   -limba română e o limbă străină
   Dar, nu-i aşa, trăim în România!

   Răspunde
 19. Cristina

   /  aprilie 24, 2012

  Va prezint un caz, care este real si nu ipotetic,: 2 candidati, unul director – cu numire, cu adeziune la partidul de guvernamant, celalalt simplu membru in CA, fost director – cu concurs, mandat terminat in foarte buine conditii, dar neconfirmat pe criteriu de „fara partid”, ambii absolventi de Postuniversitara Management Educational, ambii gradul I, ambii membri in Corpul national al expertilor in management, celelalte cadre din CA, 2 la numar, invatatori, unul absolvent Spiru Haret fara licenta, cu gradul II, celalalt cu grad I, cu facultate, dar lider de sindicat, toti intr-o scoala mica cu 35 de angajati. Sunt curioasa cum va arata comisia de examen, cine va fi presedintele comisiei si mai ales cine va stabili subiectele, cine va nota si aprecia „prestarea” manageriala a celor 2 candidati, mai mult sau mai putin experti in management, in afara reprezentantului ISJ.
  In alta ordine de idei, ati putea sa-mi indicati un link cu legea in vigoare care reglementeaza modalitatea de desfasurare a concursului pentru directori si probele de concurs?
  Multumesc.

  Răspunde
 20. Cristina

   /  aprilie 24, 2012

  Am uitat sa fac precizarea ca celelalte cadre din scoala care au gradul I sunt: consilierul educativ – sotia directorului, 1 maistru instructor cu Dreptul tot la SH, promotia 2011, 2 invatatoare, una cu facultate si alta fara, si ar mai fi 3 educatoare cu gradul Ii, toate 3 fara facultate.

  Răspunde
 21. Delia

   /  mai 29, 2012

  Nu mi se pare firesc sa restrictionezi dreptul unui profesor sa participe la concursul pentru ocuparea functiei de director numai pe motivul ca nu este titularul scolii, dar este titular in sistem. Pe de alta parte concurenta la concurs ar fi mult mai mare, aspect care este foarte important. Mi se pare a fi o discriminare. Parerea d-voastra?

  Răspunde
 22. dan

   /  iunie 12, 2012

  O intrebare am si eu:De catre cine este ales presedintele comisiei de concurs? De catre toti membrii comisiei,de catre cele 3 cadre didactice,sau de catre consiliul profesoral? E o intrebare buna.

  Răspunde
 23. M

   /  iunie 18, 2012

  Cum in CA al scolii intra doar oamenii directorului in functie, ceilalti care aspira la aceasta functie mai are sens sa se prezinte la concurs, sau deja jocurile sunt facute? Nu ar trebui cumva schimbata metodologia? In conditiile actuale, vom ramane cu aceiasi directori. Este corect ca ceilalti sa nu aibe nici o sansa?

  Răspunde
 24. 07adv

   /  iunie 28, 2012

  Am o nelamurire…Nu ar fi necesar ca cei ce fac parte din comisia de concurs sa aiba cel putin acelasi nivel de pregatire (daca nu chiar superior) cu cel al aspirantilor la postul de director? Cum poti elabora/evalua grile de management (sau un PDI) fara a avea studiile/cunostintele necesare?

  Răspunde
 25. RS

   /  iulie 4, 2012

  Profesorul psihopedagog nu este practic titularul scolii, el apartine de Centrul de asistenta psihopedagogica a Inspectoratului scolar judetean. Poate candida la functia de director sau director adjunct in scoala in care lucreaza?

  Răspunde
 26. Muresan

   /  iulie 13, 2012

  Problema e in mediul rural, unde componenta CA de multe ori lasa de dorit deoarece efectiv nu ai pe cine numi (ori sunt suplinitori la 2-3 scoli, ori sunt fara studii superioare, ori sunt titulari- localnici care sunt cu ochii pe ceas, sau fara grade didactice etc). Cu alte cuvinte, din cauza calitatii personalului didactic, se fac unele compromisuri. Sa inteleg ca acestia sunt cei ce-l vor evalua pe potentialul director?!

  Răspunde
 27. Roset

   /  august 30, 2012

  Nu va mai ,,contrati” N-a apărut metodologia funcționarii CA ,asa ca tot ISJ-ul face cartile!

  Răspunde
 28. Papuc Angela

   /  ianuarie 11, 2013

  care este bibliografia daca tot avem metodologia?

  Răspunde
 29. Elena

   /  septembrie 18, 2015

  Buna ziua,
  De ce s-a scos criteriul care viza calificativul „Bine”? Sunt un profesor cu gradul I si doctorat la Paris. Am muncit enorm pentru toate reusitele mele iar un director cu definitivat numit la insistentele unui primar ignorant a avut grija sa imi acorde calificativul „Bine”, desi toate actele dovedeau contrariul acestui calificativ. Nu o sa reusim niciodata sa schimbam in bine tara aceasta daca nu promovam meritocratia. Aceste metodologii frang aripi si oameni care ar putea sa faca ceva pentru educatia atat de carentata a Romaniei.
  Poate mai sunt si altii in aceeasi postura atat de dureroasa in care impostorii le decid viitorul. Trebuie sa ne unim fortele si sa avem curajul sa spunem lucrurilor pe nume.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s