Pentru 2011 acordarea gradației de merit rămâne la fel

P R O I E C T

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE

DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL  I

 

ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

Secţiunea I

Dispoziţii generale

Art. 1. (1)  Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii se au în vedere unităţile de învăţământ cu personalitate juridică.

(2) În conformitate cu prevederile punctului 6 de la Anexa II/1.4 ”Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ”, din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Art. 2.(1) Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii în condiţiile art.101 alin.(1),(2),(4) şi (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Pentru acordarea gradaţiei de merit se are în vedere numărul de posturi didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, precum şi numărul de gradaţii de merit acordate.

(3) În situaţia în care personalului didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.

(4) În situaţia în care personalul didactic din învățământ beneficiar al gradaţiei de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile  art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

  (5) În situaţia în care cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit sunt pretransferate/transferate în alt judeţ, acestea îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, în care s-a pretransferat/transferat, pentru anul respectiv.

(6) La solicitarea unităţii de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat/transferat, inspectoratul şcolar îi poate acorda gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, în cazul în care acestuia nu i s-a putut acorda în anul şcolar anterior.

Art. 3. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani începând cu data de 1 septembrie 2011.

Art. 4. (1) Personalul didactic din învățământ care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs.

  (2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit, de la eliberarea din învăţământ, în vederea pensionării.

Secţiunea a II-a

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit

Art. 5. (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:

a) personalul didactic din învățământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum si personalul didactic din învățământ angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, cu o vechime efectivă  în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani care au performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 01.09.2006-31.08.2010 şi calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării.

b) personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Casa Corpului Didactic, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 01.09.2006-31.08.2010 care are calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării şi o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani.

(2) Condiţiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească şi:

a) personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi mediatorii şcolari;

b) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor cu statut de unităţi de învăţământ subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor;

c) personalul didactic auxiliar din unităţile conexe din învăţământul preuniversitar.

(3) În cazul întreruperii activităţii personalului didactic din învățământ în perioada 01.09.2006-31.08.2010 se evaluează perioada de 4 ani, până la 31.08.2010, în care salariatul şi-a desfăşurat activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare.

Secţiunea a III-a

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

Art. 6. (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fişe elaborate de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru palatele şi cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor şcolare şi Palatului Naţional al Copiilor, ţinându-se seama de următoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada 01.09.2006-31.08.2010 sau perioada prevăzută la art. 5 alin. (3) din prezenta Metodologie:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt:

a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional (exemplu, ponderea elevilor cu performanţe în clasa următoare);

b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;

c) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare si/sau concursuri de profil recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, materializate în obţinerea premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a premiilor (locurile I, II, III) menţiunilor şi premiilor speciale la faza naţională, judeţeană/municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

d) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, materializate în obţinerea premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a premiilor (locurile I, II, III) menţiunilor şi premiilor speciale la faza naţională, judeţeană/municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

e) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene (incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), naţionale şi internaţionale;

f) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi şcolare vocaţionale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale ori internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean sau interşcolar; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean sau interşcolar;

g) rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional;

h) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi centrele de pregătire zonală din cadrul unităţilor de învăţământ vocaţionale (muzică, seminarii, şcoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectură, sport etc.) sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare;

i) activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară, grădiniţă de vară, activităţi de desegregare, de educaţie incluzivă, nediscriminatorie, de educaţie multiculturală/interculturală, educaţie pentru diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional);

j) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice;

k) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, şi în activităţi de voluntariat, la nivelul comunităţii locale;

l) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare;

m) participarea la cursuri de formare;

n) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară;

o) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială.

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, materializate în:

a) contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală;

b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate;

d) activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic,

e) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate.

3. Criteriul privind participarea la proiecte:

a)Proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional recunoscute de inspectoratul şcolar/MECTS;

b) Proiecte/programe realizate în parteneriat între şcoală şi asociaţiile reprezentative de părinţi/comunitatea locală/agenţi economici;

c) Proiecte din Fondul Social European/Fonduri Structurale şi de Coeziune/Proiecte PHARE;

d) Proiecte/programe europene realizate prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării profesionale-Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig, etc.

e) Proiecte/programe coordonate de MECTS, inspectoratul şcolar, de alţi parteneri-Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate şcolară din Germania), MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia Salvaţi Copiii;

f) Alte proiecte/programe, recunoscute de inspectoratul şcolar/MECTS.

4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educaţionale, prin sporirea calităţii actului educaţional, manifestat prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de inspectoratele şcolare, ca urmare a:

a) contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului;

b) atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

c) realizării de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară;

d) realizării de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.) la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

e) realizărilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăţare).

(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităţi. Pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activităţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordă punctaj.

(3) Realizarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) punctul 4 lit. a), b), c) şi d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ.

Art. 7. Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit sunt stabilite în fişa de evaluare a activităţii, elaborată de inspectoratul şcolar pe baza fişei postului.

Art. 8. (1) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliază criteriile şi stabileşte punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice:

a)      educatoare/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

b)      învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

c)         profesori;

d)      maiştri-instructori;

e)       cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special;

f)        personal didactic auxiliar;

g)       personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ.

Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie.

(2) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 şi respectiv nr.5, care fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Secţiunea a IV-a

Procedura de acordare a gradaţiei de merit

 

Art. 9. (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit.

(2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din:

a) preşedinte – un inspector şcolar general adjunct;

b) secretar – un referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri – inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar.   

(3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din:

a) preşedinte – un inspector de specialitate din Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

b) secretar – un inspector din Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

c) membri – inspectori şcolari de specialitate/metodişti din cadrul ISMB/personal  didactic sau didactic auxiliar din cadrul palatului care nu participă la concurs.

(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor şi dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.

Art. 10. În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de atribuire a gradaţiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:

1. Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de inspectoratul şcolar, pentru acordarea gradaţiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.

2. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.

3. Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare însoţit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum şi propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire şi la deontologia profesională, la abilităţile de comunicare ale candidatului în cadrul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Aprecierea directorului unităţii de învăţământ/conexe, în situaţia în care candidează, se face de către inspectorul de management şi evaluare instituţională. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Inspectorul de management şi evaluare instituţională/din Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe tot Parcursul Vieţii are obligaţia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 18 aprilie 2011.

4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul şcolar de specialitate întocmeşte un raport motivat, referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fişă.

5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităţii, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar de specialitate, pe care le examinează, stabileşte punctajul final şi întocmeşte lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

6. În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradaţiilor de merit.

7. Consiliul de administraţie aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului din anexa nr.1, parte integrantă din prezenta Metodologie. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educaţiei,  Cercetării, Tineretului şi Sportului aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei,  Cercetării, Tineretului şi Sportului conform graficului din anexa nr.1, parte integrantă din prezenta Metodologie.

8. Cadrele didactice au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Metodologie. Contestaţiile se rezolvă în termen de 3 zile lucrătoare de la data limita de depunere a acestora, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi formată din:

a) preşedinte – inspectorul şcolar general/director din Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe tot Parcursul Vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Palatul Naţional al Copiilor;

 b) secretar – un referent de la compartimentul salarizare, normare (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului / un reprezentant al Direcţiei Generale Economic, Finanţe, Resurse Umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru Palatul Naţional al Copiilor;

c) membri – consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar şi inspectorul şcolar cu atribuţii privind managementul resurselor umane/inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe şi un consilier juridic al Direcţiei Generale Juridică şi Contencios din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru Palatul Naţional al Copiilor, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.

Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul verbal a propriilor observaţii.

9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ precum şi hotărârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.

Cadrele didactice care în perioada 01.09.2006-31.08.2010 au îndeplinit şi funcţii de conducere vor participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal de conducere, fie ca personal didactic, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. În această situaţie evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum şi ponderea pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ aparţin inspectorului şcolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi şi discipline, care a fost aprobată de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate/funcţii de conducere din unităţi de învăţământ. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare, funcţii de conducere şi didactic auxiliar), precum şi pe discipline de învăţământ/categorii de funcţii didactice auxiliare se calculează raportat la numărul total de gradaţii conform art. 2 alin. (2) din prezenta Metodologie şi se repartizează proporţional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare  disciplină de învăţământ/categorie de funcţii didactice auxiliare, ocupate cu personal calificat.

10. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi, la Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu adresa de înaintare, conţine:

a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor;

b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Metodologie.   

Art. 11. Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradaţiei de merit, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ.

CAPITOLUL al II-lea

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 12. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 13.  (1) Începând cu anul şcolar 2014-2015 evaluarea activităţii desfăşurate de personalul didactic în vederea obţinerii gradaţiei de merit se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat/portofoliu personal, certificat de consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ.

(2) Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar, după caz, în funcţie de situaţia încadrării cadrului didactic.

Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ şi şefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice.

(3) În vederea aprobării implementării proiectelor se parcurg următoarele etape:

1. Proiectele se depun și se înregistrează la secretariatul unității/ unităților de învățământ în care urmează a fi implementate, până la data de 1 octombrie a fiecărui an școlar.

2. Consiliul de administrație al unității/unităților de învățământ evaluează eligibilitatea candidaților și a proiectelor în conformitate cu condițiile şi criteriile de eligibilitate prezentate în cap. II și III din OMECTS nr.5106/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644/15.09.2010 şi întocmește lista candidaților și a proiectelor eligibile, pe care o supune spre avizare consiliului profesoral.

3. Consiliul profesoral avizează, după caz, proiectele eligibile, menționând numele candidatului și titlul proiectului în procesul-verbal al ședinței.

4. Conducerea unității/unităților de învățământ transmite candidaților ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului.

 

 (4)Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate prevăzut la alin.(1) sunt cuprinse în anexa la OMECTS nr.5106/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit, pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Art. 14. Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa o declaraţie pe proprie răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului din anexa nr. 6 la prezenta Metodologie.

Art. 15. La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii se abrogă Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării  nr.6054/04.12.2009,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.888 din 18.12.2009.

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un comentariu

1 comentariu

  1. Marian

     /  Octombrie 25, 2010

    Bine ca nu se aplica cea noua!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: